Polls Display Polls Display
what is your's openion on our web site?

% Votes
50% 1
a. Exellent
50% 1
b. Good
0% 0 c. Nice

Total Votes: 2
Web Form Web Form
Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Asset Publisher Asset Publisher

Dare

  Haata’u malee kanaan dura akkaataan ittifayyadama qabeenya kanaa karooran kan hin hoogganamne waan tureef lafti keenya miidhama fi qisaasamaaf saaxilamee tureera

*

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Lafaa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa

      Biyyi keenya Itiyoophiyaan misooma ariifataa fi walittittifufaa ta’e mirkaneessuun yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaa bahuuf yoomiyyuu caala hojjachaa jirti. Fedhii misoomaa kana milkeessuuf qabeenya gurguddoo akka biyyaattis ta’e naannoo keenyatti qabnu keessaa tokko lafaa fiqabeenya lafaati.Haata’u malee kanaan dura akkaataan ittifayyadama qabeenya kanaa karooran kan hin hoogganamne waan tureef lafti keenya miidhama fi qisaasamaaf saaxilamee tureera.Faayidaa qabeenya kanarraa argamu ol guddisuun guddina Diinagdee eegalame sadarkaa amansiisaa ta’een ittifufsiisuuf misoomni keenya Karoora Ittifayyadama Lafaatin hoogganamuu qaba.Kanarraa ka’uudhaanis Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa lafa baadiyyaa naannichaa bifa Saayinsawaa ta’een qorachiisuun karoora ittafayyadama lafaa qinda’aa (Integrated Land Use Plan) qopheessaa jira.Qorannoon kunis qabeenya qabnu adda baasnee kan ittiin beeknu fi lafa qabnu tajaajila maalif fi haala kamiin  ittifayyadamuu akka qabnu murteessuuf ragaa qabatamaa kan irraa argamuudha.Kun ammoo oomisha fi oomishtummaa qonnaa akkasumas bu’aa lafarraa argamu daran guddisuuf gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa hojiin qorannoo karoora ittifayyadama lafaa akka naannoo keenyaatti dhibbantaa 46 irra gahee jira. Bu’aaleen qorannoo karoora ittifayyadama lafaa guddina naannoo keenyaa fi guddina biyyaa ariifachiisuu ke essatti gahee olaanaa waan qabuuf qaamni lafatti fayyadamu hundi (Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa, abbootin qabeenyaa, Caasaaleen mootummaa) hojiirra oolmaa  qorannoo karoora ittifayyadama lafaa kanaan dura gegeeffamee fi fuulduratti geggeeffamuf gahee isaan irraa eegamu akka gumaachan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.

  

                                                                                           

                                                                 Obbo Dirribuu Jamaal

                                                               (Hoogganaa BLBENO) 

   

 

 

 

 

*

 

                 

                                 PLEASE COMMENT This WEBSITE!


                                                          First name:  

 


                                                         Surname:  

 

                                                       Comment:  

 

       

                                                                        

 

 

*

                                                      

                           Odeeffanoo walii galaa Biiroo lafaa 

                                                   Data walii galaa

 If you want to download

 click here:

                 

            Borena LUP

         Hararge LUP

          OSZLF LUP

Asset Publisher Asset Publisher