Web Content Display Web Content Display
Web Form Web Form
Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Dare

  Haata’u malee kanaan dura akkaataan ittifayyadama qabeenya kanaa karooran kan hin hoogganamne waan tureef lafti keenya miidhama fi qisaasamaaf saaxilamee tureera

  Ergama

Guddinna hawaasa diinagdee Oromiyaa keessatti mirkanaa’ee hojii bulchiinsa fi itti fayyadama lafa baaddiyyaa daran cimsuudhaan misooma gaggeeffamu kamiyyuu akkataa qorannoo karoora itti fayyadama lafaan akka hoogganamu fi qabeenya lafa dhaloonnii amma jiru haalaan kunuunsee itti fayyadamnndhaan dhaloota dhufuuf akka darbu taasisuudha

Mul’ata

Bara 2012tti Naannoo Oromiyaa Misoomnii ishee Karoora Ittifayyadama Lafaa gahumsa qabuun Ogganamee sirnii bulchiinsa lafa baddiyyaa ammayyaa ta’e diriiree  misooma itti fufiinsa qabuuf mijataa e uumuu

Duudhaalee

·         Itti gaafatamummaa

·         Iftoomina

·         Tajaajila gahuumsa qabu

·         Qophaa’ina  fi jijjirama

·         Aadaa fi duudhaalee Hawaasaa kabajuu

·         Hirmaachisumaa

 

Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display
Polls Display Polls Display
what is your's openion on our web site?

% Votes
50% 1
a. Exellent
50% 1
b. Good
0% 0 c. Nice

Total Votes: 2