Komishiniin Ittisa Balaa fi Qophaa’inaa Oromiyaa 

Komishiniin Ittisa Balaa fi Qophaa’inaa Oromiyaa namoota sababa Jijjirama qilleensatiin  Hanqinaa Midhaan nyaataa qaqqabeef lammiin lammii isaanii akka deggaraniif  haala  mijaata uumeen  Ummanni Godina Wallaggaa Lixaa  Aanaalee  3 midhaan kuntaala kuma tokko  ol   ummataa Godina addaa Naannaawa finfinnee Aanaa Aqaaqiitiif  kennaniiru.

Ummanni Godina  Wallaggaa Lixaa  akkuma wal jaalachuu fi wal-kabajuun beekkamuu yeroo lammii isaa  sababa El-nino tiin hanqina midhaan nyaataa qaqqabe jedhanii miidiyaarraa dhagahan gaddaa guddaatuu  nutti dhagahame  jedhuudhan  fedhii isaanittiin  Ummataa Godina Addaa Naannaawa Finfinnee Aanaa Aqaaqii midhaan faacafatanii sababa hanqina roobaatiin jala badeef  Boqqolloo fi Mishingaa walumatti kuntaala kuma 1 fi 205 deeggarsan  arjoomaniiru. 

Pages: 1  2  3  4  

About the Commission

 Komishiniin Ittisa Balaa fi Qophaa’inaa Oromiyaa namoota sababa“El-Nino”  tiin hanqina nyaataaf  saaxilaman gargaruuf filannoo argame hundaatti fayyaadama kan jiru...

What you feel about our webportal

% Votes
0% 0 a. Excellent
0% 0 b. Very Good
0% 0 c. Satisfactory
0% 0 d. Good
0% 0 e. Poor

Total Votes: 0