What you feel about our webportal

% Votes
0% 0 a. Excellent
0% 0 b. Very Good
0% 0 c. Satisfactory
0% 0 d. Good
0% 0 e. Poor

Total Votes: 0

 Komiishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa 

Komishiniin Ittisa Balaa fi Qophaa’inaa Oromiyaa namoota sababa Jijjirama qilleensatiin  Hanqinaa Midhaan nyaataa qaqqabeef lammiin lammii isaanii akka deggaraniif  haala  mijaata uumeen  Ummanni Godina Wallaggaa Lixaa  Aanaalee  3 midhaan kuntaala kuma tokko  ol   ummataa Godina addaa Naannaawa finfinnee Aanaa Aqaaqiitiif  kennaniiru.

Ummanni Godina  Wallaggaa Lixaa  akkuma wal jaalachuu fi wal-kabajuun beekkamuu yeroo lammii isaa  sababa El-nino tiin hanqina midhaan nyaataa qaqqabe jedhanii miidiyaarraa dhagahan gaddaa guddaatuu  nutti dhagahame  jedhuudhan  fedhii isaanittiin  Ummataa Godina Addaa Naannaawa Finfinnee Aanaa Aqaaqii midhaan faacafatanii sababa hanqina roobaatiin jala badeef  Boqqolloo fi Mishingaa walumatti kuntaala kuma 1 fi 205 deeggarsan  arjoomaniiru.Ummataa Godina wallaggaa Lixa Aanaa Qoondaalaa,Baabboo Gambeelii fi Jaarsoo  bakka bu’uun  kan fidan Obbo Naasiir kadiir akka duubataniitti    Uummanni godinichaa Aadaa boonsaa  qaban keessa tokko namni yeroo rakkatee waan qabaniin deeggaruun fi wal kabajuun aadaa uummataa godinichaa ittin beekkamu keessa tokko yommuu ta’u bara kana sababa jijjirama qilleensatiin odeeffannoo midiyaarraa ummanni keenya dhagahaniin   qaama mootummaa waliin erga  marii taasisne booda gaaffii ummanni aanoolee  nu gaafateen sababa midhaan nyaataa dhabuutiin lammiin keenyaa iddoo kamiiyyuu jiratu lubbuun  akka hin darbiineef wan qabnuurraa deeggarsa ni taasiisna jedhanii nu gaafataniin midhaan gosa gara  akkaatuma qabatama aanaa isaaniitti ummanni baay’ina walitti qabun namoota sabaja jijjirama qilleensatiin midhaan isaanii jala bade deeggaruuf ummanni Godinichaa haala gaariin socho’a akka jiran ibsanii ammaaf Aanaaleen sadeen kun ummata Godina Addaa Naannaawa finfinnee Aanaa Aqaaqiitiif Boqqolloo fi Mishingaa kuntaala kuma 1 fi 205 deeggarsan kennuudhan  gara fuul durattis deeggarsa itti fufinsaa qabu ni taasifna jedhaniiru.

Pages: 1  2  

About the Commission

 Komishiniin Ittisa Balaa fi Qophaa’inaa Oromiyaa namoota sababa“El-Nino”  tiin hanqina nyaataaf  saaxilaman gargaruuf filannoo argame hundaatti fayyaadama kan jiru...