Dhaabbatni Gargaarsaa GIZ BQQUO Waliin Pirojeektii Kunuunsa fi Itti Fayyadama Lafaa irratti Hojac

  Dhaabbatni Gargaarsaa GIZ Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa waliin Pirojektii Kunuunsa itti fufiinsa lafaa irratti EUR. Mill. 19,000,000 hojjechuuf waliigaltee malatteesse. ...

Leenjiin leenjiftootaa Qophii Qonna Gannaa fi Arfaasaa Marsaa 5ffaa Magaala Baatuutti Kenname

  Paakejiiwwan Qonnaa guutuutti fayyadamuun Oomishaafi oomishtummaa keenya dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan. Obbo Indaalkaachoo Tafarii I/A/Hoogganaa Biiroo Qonnaafi...

Biiroon Qonna Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa

Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa  Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa karaa mootummaa ba’an raawwachiisuuf aangoo kennameef  irratti...

Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa
Tajaajila Biiroo Qonna Oromiyaa irraa argattan maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee Gaaridha
100% 1
b. Gaaridha
0% 0 c. Gahaadha
0% 0 d. Gad-aanaadha

Total Votes: 1