Dinagdee Uummata Sagantaa Wabii Midhaan Nyaataatiin Deeggaramanii Guddisuuf

Fulbaana 14, 2011 Dinagdee Uummata Sagantaa Wabii Midhaan Nyaataatiin Deeggaramanii Guddisuuf Madda Ittiin Jireenya Maatiirratti Xiyyeeffannoon Akka Hojjetamu Obbo Indaalkaachoo Tafarii himan. ...

Bara kana hojiiwwan misoomaa fakkeenyummaa qabu baay'inaafi qulqul'inaan

  Fulbaana 15, 2011 Bara kana hojiiwwan misoomaa fakkeenyummaa qabu baay'inaafi qulqul'inaan hojjechuun itti gaafatamummaa dachaan qabnu mirkaneessuuf qindoominaan gurmoofnee hojjechuun...

Biiroon Qonna Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa

Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa  Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa karaa mootummaa ba’an raawwachiisuuf aangoo kennameef  irratti...

Dinagdee Uummata Sagantaa Wabii Midhaan Nyaataatiin Deeggaramanii Guddisuuf

Fulbaana 14, 2011 Dinagdee Uummata Sagantaa Wabii Midhaan Nyaataatiin Deeggaramanii Guddisuuf Madda Ittiin Jireenya Maatiirratti Xiyyeeffannoon Akka Hojjetamu Obbo Indaalkaachoo Tafarii himan. ...

Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa
Tajaajila Biiroo Qonna Oromiyaa irraa argattan maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee Gaaridha
100% 1
b. Gaaridha
0% 0 c. Gahaadha
0% 0 d. Gad-aanaadha

Total Votes: 1
Web Content Display Web Content Display