Oromiyaan qabeenya misooma qonnaaf ooluu danda’u dachii bal’aa qabdi

Oromiyaan   qabeenya misooma qonnaaf ooluu danda’u dachii bal’aa , qileensa gaarii fi kuusaa qabeenya umamaa hedduu waan qabduuf midhaan gosa adda addaa omishuu fi hormaata...

Bulchiinsi Mooummaa Naannoo Oromiyaa Naannolee salgan (9n) Mootummaa Federalawwaa Dimokiraatawwaa I

Bulchiinsi Mooummaa Naannoo Oromiyaa Naannolee salgan (9n) Mootummaa Federalawwaa Dimokiraatawwaa Itiyoophiyaa keessaaisa tokkoodha. Bal’inni Naannichaa km 2 363,136 qaba jedhamee...

Biiroon Qonna Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa

Biiroon Qonna  Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa karaa mootummaa ba’an raawwachiisuuf aangoo kennameef  irratti hundaa’ee biifa guutuu...

Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa Sakatta'insa itti quufinsa maamilaa
Tajaajila Biiroo Qonna Oromiyaa irraa argattan maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee Gaaridha
0% 0 b. Gaaridha
0% 0 c. Gahaadha
0% 0 d. Gad-aanaadha

Total Votes: 0