KOMISHINII NAAMUSA FI FARRA MALAAMMATUMMAA MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA

Biyyi teenya Itoophiyaan biyyoota Konveenshinii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniifi konveenshinii Gamtaa Afrikaa fudhatanii mallattoon mirkaneessan keessaa ishee duraa yemmuu taatu, qabsoo farra malaammaltummaa akkaataa konveenshinoota kana keessatti akeekamaneen kan eegalte akkuma konveenshinoota kana mirkaneessiteen ture.

Haaluma kanaan bara 1993(ALI) Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Federaalaa qabsoo farra malaammaltummaa sadarkaa federaalaatti qindeessuufi Oogganuuf hundaa’e jira.

Haa ta’u malee, malaammaltummaafi hojimaata badaa biyya teenya keessatti hundee jabeeffatee akka barmaatileetti fudhatamaa ture sadarkaa federaalaa qofatti qabsoo taasifamuun maqsuun waan ulfaatuuf, komishiniin dhimmicharratti abbummaan hojjatu sadarkaa naannoleetti akka hundaa’u ta’e.

Bu’uurumma kanaan, Komishiniin Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa, Adoollessa 5, bara 1995 labsii lakkoofsa 71/95 kan hundaa’e ta’us, hojii qabatamaa keessa kan seene ji’a Sadaasaa bara 1997 keessadha.