guyyaa 7/10/2009

  Ergama

Caasaalee Nageenya qindeessuun, walitti dhufeenya nannoolee ollaa waliin jiru cimsuun, uummata bal’aa hirmaachisuun, yakka ittisuu fi qorachuun, lammiilee heeraa fi seera biyyattii darban sirreessuu fi haromsuun lammii oomishaa gochuun ol’aantummaan seeraa kabajamee nagaa fi nageenyi itti-fufiinsa qabu akka mirkanaa’u taasisudha.

Mul’ata

Bara 2012tti Naannoo Oromiyaa keessatti nagaa fi nageenya amansiisaa itti fufiinsaan mirkaneessu.