Web Content Display Web Content Display

· Qorannoo, qo’annoo, Leenjii fi Gorsaa odiitii.

 Tajaajila Odiitii  si’aawaa fi bu’a qabeessa ta’e kennuuf  jijjiirrama teekinooloojii fi waliin deemuu, Tajaajilichi guddina sadarkaalee odiitii  Addunyaa waliin deemuu, jijjiirrama fedhii maammilootaa fi dhimmamtootaa yeroo yeroon jiru qorachuun adda baasuu, kallattii gahumsi ogummaa fi ogeessotaa itti guddatu  qorannooon adda baasuu, hojii irra oolmaa seerota qajeelfamootaa fi dambiilee bulchiinsa horataalee  Naannichaa  irratti dhimmoota (factors ) hudhaa ta’an sakatta’uun  adda baasuun furmaatni akka itti kennamu dhiheessuu, akkasumas sodaalee(Risks)tajajilichaa adda baasuun dursee itti qophaahuuf  haaldureewwan barbaachisan kaa’uun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan keessaa isaan gurguddoo dha. Qo’annoo fi qorannoon  rakkoolee galma gahina kayyoo  mana hojichaa adda  baasee furmaanni akka itti kennamu dhiheessuun Manni hojichaa tarsiimoo sirrii ta’ee  qabatee   kallattii  guddinaa irraa  akka deemu kan qajeelchu  dha.

Web Content Display Web Content Display