Web Content Display Web Content Display

                                                                      Dambii Lak. 4/2006

Dambii Kenniinsa Eeyyama Ogummaa Ogeessota Odiitii fi Qabiinsa Herregaa Namoota Dhuunfaan yookiin Waldaan Hojjetan Murteessuuf Bahe,  Lak. 4/2006

Tajaajilli Hojii Odiitii fi herregaa Naannoo keenya keessatti kennamu ogeessota dandeettii, beekumsaafi naamusa ogummaan kun gaafatu qabaniin akka kennamu taasisuun barbaachisaa ta’ee waan argameef;

Gahumsa ogummaa ogeessota odiitii fi qabiinsa herregaa yeroo yeroodhaan mirkaneessuun qulqullina tajaajilichaa guddisuun barbaachisaa waan ta’eef; 

Fedhii tajaajila odiitii fi qabiinsa herregaa sektaroota mootummaas ta’ee dhuunfaa dinagdee biyyi keenya galmeessisaa jirtu waliin dabalaa deemaa jiru waliin uwwisa odiitii fi qabiinsa herregaa babal’isuun barbaachisaa waan ta’eef;

Ogeessota dhuunfaadhaan yookiin waldaadhaan hojii kana irratti bobba’anii hojjachuu barbaadan gahumsa isaanii mirkaneessuun eeyyama ogummaa kennuun barbaachisaa ta’ee waan argameef;

Qabiinsa herregaa dhaabbilee Mootummaa, waldaalee fi dhuunfaa sirrii ta’e Naannoo keenya keessa akka jiraatu taasisuuf hordoffii fi to’annoon barbaachisaa waan ta’eef;

Akkaataa labsii mana hojii odiitara mummichaa oromiyaa irra deebiidhaan dhaabuuf bahe Lakk.90/1997 irra deebiidhaan fooyyeesuuf bahe Lakk. 154/2002 keewwata 26 keewwata xiqqaa 1tiin dambiin kanatti aanuu Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin bahee jira.

Pages: 1  2  3  4  5  6