Tajaajila odiitii naannichaa guddisuun  horataaleen mootummaa kaayyoolee taa’an qofaaf  oluun  bu’aa barbaadame  argamsiisuu isaanii  mirkanessuun  odeeffannoo walaba  ta’ee manneen hojii  odiitii ta’anii fi Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif  dhiyeessuun  iftoominnii fi  gaafatamuummaan akka cimu gumaachuu dha 

 Tajaajila odiitii naannichaa guddisuun  horataaleen mootummaa kaayyoolee taa’an qofaaf  oluun  bu’aa barbaadame  argamsiisuu isaanii  mirkanessuun  odeeffannoo walaba ta’ee  manneen hojii  odiitii ta’anii fi Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif dhiyeessuun  iftoominnii fi  gaafatamuummaan akka cimu gumaachuu dha

 

                                         

Odiitiin Gorsa Odiitarii Gorsaa dha!

 

Tajaajilli odiitii siniif keninu gahaadha?

% Votes
0% 0 a. Daran olaanaa
0% 0 b. Olaanaa
0% 0 c. G/Galeessa
0% 0 d. G/Aanaa

Total Votes: 0
Comment Form

Your input is valuable to us.