Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

Haala waliigalaa Godina Buunnoo Beddellee

 

 Godinni Buunnoo Beddellee  Godina Iluu Abbaa Boor irraa qoodamuun Adoolessa bara 2008 kan hundooftedha.Godinni kun Lixa Oromiyaatti kan argamtu taatee  Magaalaa Finfinnee irraa KM 480 fagaattee argamti. Karaa Bahaatiin Godina Jimmaa, karaa Lixaatiin Godina Iluu Abba Boor, Karaa Kibbaatiin Naannoo Uummattoota kibbaa, karaa Kaabaatiin Godinaalee Lixa Wallaggaa fi Baha Wallaggaatiin kan daangeffamtuudha.Godinni Buunnoo Beddellee lafa bal’aa  omisha midhaan adda addaaf mijataa ta’e kan qabdudha. Aanaa  Baadiyyaa     9  Aanaa magaalaa   1   Waligala Aanaa 10 qabdi.Gandoota magaala 14 Gandoota Baadiyaa 237 Walii gala gandoota 251  kan qabdudha. Haala Qilleensaa ilaalchisee: Baddaa %18.35,  Badda daree  %70.89,  Gammoojjii %10.76 kan qabdu dha.Olka’iinsa Lafaa saraara galanaa irraa M 500-2575,Ho’ina giddugaleessaan(Teamprature) =18 oc-24oc,Rooba  waaggaa keessatti ji’a 6-9(mm) 2,200 ga’u kan argatuudha. Bal’ina lafaa SKM    5,856.5030(hek. 585,651),Haala Itti Fayyadama Lafaa ilaalchisee: Bal’ina lafaa  hek. 585,651 keessaa Misooma Qonnaaf kan ooluu danda’u heek 346,778,Lafa Bosonaan Qabame heek . 112,664,Lafa Dheedichaa   heek . 33,019.01,Lafa Caffeedhaan Qabame 11,153.60,Lafa bunaan golgame  heek . 81,761 , Kan biro heek.   2,547.48,

Pages: 1  2  

Web Form Web Form
Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.