Ergaa Kabajamoo Af-Yaa’ii Caffee obbo Lammaa Magarsaa

Caffeen Oromiyaa qaamolee mootummaa sadan keessaa isa tokko ta’ee qaama seera baasaafi qaama abbaa aangoo siyaasaa isa olaanaa Naannichaa akka ta’e ni beekama. Caffeen bu’uura Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya’ee Bahe Keewwata 48 (1) jalatti akkaataa tumameen filannoo Biyyoolessaafi Naannolee waggaa shan shaniin karaa bilisaa, amanamaafi sagaleen uummataa iccitiin itti kennamuun filatamee hundaa’uu dha.

Naannoon Oromiyaa, Naannolee Filannoo 179 kan qabdu yoo ta’u naannoo filannoo tokkorratti kaadhimamtoonni sadi sadi dhaaba tokko bakka bu’uun dorgomuu danda’u.   Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliigalaan teessoo 537 qaba. Hundeeffama isaarraa hanga xumuura bara 2007tti Caffeen Baroota Hojii afur dabarsee jira. Bu’aa filannoo marsaa shanaffaa bara 2007 gaggeessineenis Caffeen Bara Hojii 5ffaa  Hagayya 14/2007 adeemsisuun hojiisaa eegalee jira.

Pages: 1  2  

Yaada Mamilaa Yaada Mamilaa
tajaajillii nuti isinii kenninu hangami?

% Votes
0% 0 a. baay'ee gaarii
0% 0 b. gaariidha
100% 1
c. g/galeessa
0% 0 d. gadi-aanaa

Total Votes: 1
Web Form Web Form
yaada

yaada keessan kennaa