Web Content Display Web Content Display

Daayirektooretotaa fi Adeemsaalee jiran

 • Waajjira Hoogganaa
 •  Daay/Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa
 • Daay/Misooma Barsiisotaa Hoggansa Barnootaa
 • Daay/Barnoota Al- Idilee fi Misooma Hawaasaa
 • Daay/Fooyya’iinsa Manneen Barnootaa
 • Daay/Inispeekshiinii Barnoota Walii Galaa
 • Daay/Kenniinsaa fi Haaromsa Eeyyama Ogummaa Barnootaa fi Hoggansa Barnootaa
 • Adeemsa Hojii Dhimmoota Kommunikeeshiinii Mootummaa
 • Adeemsa Hojii Tekinooloojii Qunnamtii Odeeffannoo Barnootaa
 • Adeemsa Hojii Karooraa fi Pirojeektii
 • Adeemsa Hojii Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii
 • Adeemsa Hojii Odiitii,Deggarsa,Hordoffii fi Odiitii Keessaa
 • Adeemsa Hojii Deggarsa Bulchiinsa Hojjettootaa,Barsiisotaa fi Hoggansa Barnootaa
 • Gar/Qondaala Naamusaa
 • SFSS
 • Dh/koorniyaa