Mandet

1.      Ga’ee Hojii Daayirektoreetii Sirna Barnootaa A.     Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin Sirna Barnootaa adeemsota...

Mandet

1.      Daayrektoreetii Madaallii Barachuu Barattootaa, fi Qorumsaa A.     Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin Madaallii Barachuu...

Mandet

2.      Ga’ee Hojii Daayirektoreetii Misooma Barsiisotaa fi Hoggansa Barnootaa A.     Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin misooma...

Mandet

2.      Daayirektoreetii Fooyya’iinsa Manneen Barnootaa Ø   Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin Fooyya’insa Manneen barnootaa adeemsota...

Mandet

Gahee Hojii Ogeessa Fooyya’iinsa Barnoota Lammummaa fi Amala Gaarii (BLAG) Hojiin fooyya’insa barnoota lammummaa fi amala gaarii sadarkaa bulchiinsa magaalaatti ogeessa...

Mandet

4.      Daayirektoreetii Barnoota Al-Idilee fi Misooma Hawaasaa A.     Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin   Barnoota Al-Idilee fi...

Mandet

5.      Daayirektoreetii Inispeekshinii Barnoota Waliigalaa A.       Sadarkaa BBO Daayirektoreetiin Inispeekshinii Barnoota...

Mandet

5.       Daayirektoreetii Kenniinsa Eeyyamaa fi Haaromsa Ogummaa Barsiisummaa fi Hoggansa   Barnootaa A.     Sadarkaa BBO ...

Mandet

5.      Ad/Ho/Deg/Bul/Hojjattotaa, Barsiisootaa fi Hoggansa Barnootaa   A.     Sadarakaa BBO Sadrakaa BBOtti Adeemsi...

Mandet

8.      Adeemsa Hojii Qophii fi Hordoffii Karooraa fi Baajata A.     Sadarkaa BBO Sadarkaa BBOtti adeemsi hojii qophii fi hordoffii...

Mandet

8.      Adeemsa Hojii Babaldhina Dhaabbilee Barnootaa fi Maddisiisa Leecalloo A.    Sadarkaa BBO Sadarkaa BBOtti Adeemsi Hojii kun...

Mandet

8.      Adeemsa Hojii Teknooloojii Qunnamtii fi Bulchiinsa Odeeffannoo ...

Mandet

8.      Adeemsa Hojii Bulchiinsa Faayinaansii     Sadarkaa BBO Sadarakaa BBOtti Adeemsa hojii Bulchiinsa Faayinaansii Adeemsaa Hojii...

Mandet

8.      Adeemsa Hojii Bulchiinsa Qabeenyaa fi Loojistikii ...

Mandet

8.      Adeemsotaa fi Gareewwan Waajjira Hogganaa Jalatti Hammataman 8.1. Ga’ee Hojii Gorsaa Hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Ø   ...