Toorri Feesbuukii Odeeffannoowwan Qabatamaa
Ta’aniif Dursa Kenna-Maark Zuukarbargi

Feesbuukin odeeffannoowwan qabatamaa ta'aniif duursa akka kennuu beeksise. Odeeffannoowwan miidiyaa hawaasummaarratti gadhiifamanis amanamoo akka ta'aniif qorannaa akka gaggeessu eerera. Qorannaa kanaanis fayyadamtoonni odeeffannoo amanamaa akka adda baafatan isa gargaara jedhameera.Hoji gaggeessaa fi hundeessaan Feesbuukii Maark Zuukarbargi akka jedhanitti, odeeffannoowwan miidiyichaan gadhiifaman harka 5 irraa gara harka 4tti gadi bu'u. Kunis odeeffannoowwan sobaa fi miira namaa gara hammeenyaatti kakaasa to'achuu dandeessisa.

Oduu walfakkaataan Tiwiitarri akka beeksisetti filannoo

pireezdaantummaa Ameerikaa bara 2016 irratti odeeffannoowwan

Raashiyaan gadhiifaman lammiileen Ameerikaa 677,775

odeeffannicha jaalachuun, yaada kennaniru. 

Lakkoofsi guddattoota miidiyaalee hawaasummaa fayyadaman

dabalaa jira - qorannaa.

Guddattoota umriin isaanii 11 fi 12 ta’e keessaa
walakkaan isaanii miidiyaalee hawaasummaa kan
fayyadaman ta’uu dhaabbanni to’annoo Afkoom
jedhamu beeksise.Faallaa kanaan dhaabbileen
miidiyaa hawaasummaa umriin namni tokko yoo
xiqqaate miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu
eegaluuf 13 fi sanaa ol ta’uu qaba jedhu.

Afkoom miidiyaaleen hawaasummaa dhimma
kana to’ataa hin jiranis jedheera.
Qorannichi guddattoonni hedduun miidiyaalee hawaasummaa fayyadaman
odeeffannoowwan dharaa adda baafachuu ni danda’u jedhee, odeeffannoo
maraaf hirkattummaan isaanii akka guddates kaasera

Miidiyaalee hawaasummaan odeeffannoowwan gadhiifaman keessaa %32
qofatu dhugaadhas jedheera dhaabbatichi.Qorannoon Afkoom akka
muul’isutti guddattoonni umriin isaanii 10ta’e %28, 11 kan ta’e %46, 12
kan guutan %51 akkaawuntoota miidiyaalee hawaasummaa baafataniiru.

Maatin ijoollee isaanii umrii meeqaa eegalanii miidiyaalee hawaasummaa
fayyadamuu akka qaban hubannoo dhabuun akka rakkootti ka’eera.

Dhaabbileen miidiyaahawaasummaa to’annaa cimsuu dhabuunii fi
maatinis eeguu dhiisun, guddattoonni naamusa akka badan,
rakkoon xinsammuu akka isaan mudatuu fi safuu akka cabsan isaan taasisaa jira.

Dhaabbanni tola oolaa NSPCC jedhamu mootummaa fi maatin to’annaa akka
taasisan kan gorse yammuu ta’u, Feesbuukiin gama isaatindhimmichaaf
xiyyeeffannaa kan laatu ta’uu beeksiseera

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 Use 888 free call service to get information from:-

   1.       Oromia Court

 2.   Oromia Justice

  3.    Oromia Industry and Urban Development Bureau

  4.     Oromia Communication Affairs

  5.     Oromia Investment commission

  6.     Oromia Market and Trade Development

  7.     Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Audio

More Video