Ejansiin Nageenya Infoormeeshinii Hojmaata Eeruu Malaamaltummaa Fi Qabeenyaa Ifoomse

Finfinnee, Sadaasa 10, 2013 (FBC) – Ejansiin Nageenya Infoormeeshinii tajaajila hojmaata eeruu malaamaltummaa fi qabeenyaa fooyyeessuu ifoomse.

Ejansiin Nageenya Infoormeeshinii guyyaa farra malaamaltumaa akka Ityoophiyaatti yeroo 16ffaaf akka addunyaatti yeroo 17ffaaf kabajamu kabajeera.

Daayreektarri ejansichaa Dooktar Shumatee Gizaw hojmaata malaamaltummaa ittisuuf tajaajilu fooyyeessun danda’amuu eeraniiru.

Hojmaanni haaraan kun tajaajila eeruu laachuu, galmee qabeenyaa fi gabaasa muul’isuuf kan tajaajilu ta’uu ibsaniiru.

Odeeffannoowwan malaamaltummaan walqabatan qaamni kamiiyyuu bilbila harkaa, Koompiiyuutaraa fi Interneetii fayyadamuun iddoo jiruu eeruu laachuu akka danda’uu ta’ee kan qophaa’e ta’uu eeraniiru.

Hojmaatichaan Komishinii Namuusaa fi Farra Malaamaltummaa waliin ta’uun kanneen qabeenya isaanii galmeessanii fi hin galmeessine haala salphaan adda baasuun kan danda’amu ta’uu ibsameera.

Hojmaanni ejansichi ifoomse dhaabbileen mootummaa hundi akka itti fayyadaman kan taasiisu ta’uu itti aanaan Komishinii Namuusaa fi Farra Malaamaltummaa Komishinar Waddoo Axxoon ibsaniiru.

Hojmaatichi farra malaamaltummaa bifa ammayyaan hordofuuf kan gargaaru ta’uu kaasaniiru.

 

Sagantaa har’aan hoggantoonni olaanoon Ejansii Nageenya Infoormeeshinii qabeenya isaanii galmeessisiisaniiru.

 

 

Dhaabbileen Nageenyummaa Saaybarii Isaanii Eeggachuuf Yaadota Furmaata Fudhachuu Qaban

Finfinnee, Sadaasa 7, 2013 (FBC0- Dhaabbileen nageenyummaa saaybarii isaanii eeggachuuf yaadota furmaata fudhachuu qaban Eenjansiin Nageenya Infoormeeshinii ifoomseera.

Ragoonni dhiheenyatti ba’an akka mul’dhisannitti yoo ta’e, damee kaminiyyu, dhaabbilee guddaas ta’ee xiqqaa bakka kamittu argaman caarraan haleellaa saaybariif saaxilamoo ta’u isaanii olaanaa akka ta’e ni muul’dhisa.

Ta’us dhaabbileen haleellaa saaybarii ittisuuf yaadota furmaata fudhachuu qaban keessaa:-

-Imaammataa fi tarsiimoo nageenya saaybarii kalaquu fi hojiirra oolchu

-Sagantaawwan garagaraa bulchiinsa sodaa nageenya saaybarii, balichaa deebisanii dandamachuu fi itti fufinsaan kalaquu fi hojiirra oolchu.

-Kutaan hojii sodaa saaybarii akka walitti hin buneetti hundeessu.

-Teeknooloojii barrii hojii isaanii dhumatee jijjiiruu fi ammayyeessu.

– Dhaabbataatti haala saaybarii ittisu hojirraa oolchuu ta’uu ragaan Eejansicharra arganne ni muul’dhisa..

Karaa marsariitii (weebsaayitii) keenya fanabc.com/afaanoromoo nu hordofaa.

 

Hojmaanni Fayyadamtoonni Seera Qabeessummaa Qorichaa Bilbilaan Mirkaneessuu Danda’an Ifoome

 Finfinnee, Onkololeessa 6, 2013 (FBC) – Hojmaanni fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoomuu ibsame.

Abbaan Taayitaa Nyaataa fi Too’annoo Qorichaa Ityoophiyaa dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa (USAID) waliin ta’uun hojmaata fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoomsaniiru.

 Hojmaatichi I veeriifaay (i. verify) kan jedhamu yoo ta’u, interneetiin kan hojjetu ta’uu ibsameera.

 Ministir deettaan Ministeera Fayyaa aadde Saahiralaahii Abdullaahii hojmaata kana fayyadamtoonni haala salphaan fayyadamuun seera qabeessummaa qorichaa mirkaneeffachuu danda’u jedhan.

 Daayreektarri jeneraalaa Abbaa Taayitaa Nyaataa fi Too’annoo Qorichaa aadde Heeraan Garbaa gama isaaniin, utubaalee sirnoota bu’uraa fayyaa keessaa galteen isa tokko ta’uu eeraniiru.

  Qulqullinna galtee fi fayyummaa isaa eegsiisuuf hawaasni abbaa sirna too’annoo akka ta’uuf teeknooloojii kallattii kaa’ame deeggaru ta’uu dubbachuu isaanii ragaan Ministeera Fayyaarraa argame ni muul’isa.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 Use 888 free call service to get information from:-

   1.       Oromia Court

 2.   Oromia Justice

  3.    Oromia Industry and Urban Development Bureau

  4.     Oromia Communication Affairs

  5.     Oromia Investment commission

  6.     Oromia Market and Trade Development

  7.     Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Mappii fi kallattii Biiroolee Oromiyaa Naannoo Sarbet