Ityoophiyaatti Giddugala Saatalaayitii Ijaaruuf Waliigalteen Mallattaa’e

Finfinnee, Caamsaa 5, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti giddugala Saatalaayitii ijaaruuf waliigalteen mallattaa’e.

 Waliigalticha Inistiityuutii Teeknooloojii Saayinsii Hawaa Ityoophiyaa fi Yuunvarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinneetti walii mallatteessaniiru.

 jaarramuun gidduugalichi qorannaa fi qoo’annoo biyyattiin humna isheen taasiftu caalmaatti kan deeggaru ta’uu Ministirri Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Abrahaam Balaay ibsaniiru.Ijaarsi giddugalichaa hoggansa waloon ni dhugooma jedhaniiru.

 

Proojaktiin kun walta’iinsa mana hojii lamaaniin kan raawwatamu ta’uu Ministirri Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Proofeesar Hiruut Waldamaariyaam himaniiru.Giddugalichi qorannoo waloo gaggeessuuf, muuxxannoo barnootaa qabatamaa argachuu fi qorannoo guddina biyyaaf oolchuuf tumsaan hojjechuuf kan gargaaruudha jedhan.

 Proojaktichi deeggarsa maallaqaa Gamtaa Awurooppaa fi walta’iinsa mootummaa Ityoophiyaan kan ijaarramu ta’u ibsameera.

 Ijaarsi isaa Yuuroo miiliyoona 50 kan gaafatu yoo ta’uu, bara baajataa 2013 keessa kan eegalamu ta’uu ragaan Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojiirraa argame ni muul’isa.

 

 

Ityoophiyaatti Wixineen Labsii Teeknooloojii Daldala Elektirooniksii Hojiirra Ooluufi

Finfinnee, Eebila 28, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti sadarkaan teeknooloojii irra ga’ame sirna daldala elektirooniksii jalqabsiisuuf kan dandeessisu ta’uu ministirri Ministeera Innooveshiinii fi Teeknooloojii Dooktar Abrahaam Balaay ibsaniiru.

 

Wixinee labsii daldala elektirooniksii qophaa’e ilaalchisee koree dhaabbii humna namaa fi dhimmoota teeknooloojii mana maree bakka bu’oota uummataaf ibsi taasifameera.

Wixinee labsii kanarratti qaamoolee dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii seeraa waliin marii bal’aan gaggeeffamu himameera.

 Yaadonni maricharraa argamanis wixinichaaf galtee ta’uu isaanii Dooktar Abrahaam ibsaniiru.

 sirni daldala elektirooniksii kun bilbila socha’oo fi meeshaalee walfakkaatan dabalatee koompiiyuutaraan gargaarramuun hojii odeeffannoo raawwachuu kan dandeessisuudha jedhame.

 

Yeroo ammaatti bu’uraaleen misooma teeknooloojii guutummaatti guuttamuu baatus humna jiruun sirna daldalaa kana eegaluun cimsaa deemuun murteessadhan jedhan Ministirich.

 Labsiin kun seera tajaajilaa fi daldalaa kana dura tureef teeknooloojiin beekkamtii laachuudha malee seeraa haaraa miti jedhame.

 Tajaajilmtoonni iddoo jiraniitti tajaajila barbaaddan akka argataniif kan gargaaruudha jedhan Dooktar Abrahaam. 

Guddina diinagdee ariifachiisuuf teeknooloojii kana hatattamaan hojiirra oolchuun barbaachisaa ta’uu himaniiru.

Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 Use 888 free call service to get information from:-

   1.       Oromia Court

 2.   Oromia Justice

  3.    Oromia Industry and Urban Development Bureau

  4.     Oromia Communication Affairs

  5.     Oromia Investment commission

  6.     Oromia Market and Trade Development

  7.     Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Mappii fi kallattii Biiroolee Oromiyaa Naannoo Sarbet