Have you satisfied with the information you need about our organization on our portal?

a. Excellent
b. Very Good
c. Good
d. Poor

           Ergama

Qabeenya bishaan naannoo keenyaa beekumsaa fi dandeettii hawaasa nannichaa walitti qindeesuun hojii misooma jallisii tekinoloojii ammayyaan deeggaruu fi hirmachisuun oomishaa fi oomishtummaa haala itti-fufiinsa qabuun guddisuun wabiin midhaan nyaataa akka mirkanaa’uu fi diinagdeen hawaasaa gabaan akka dursamu, jiruu fi jireenyi isaa akka jijjiramuu ga’ee ol’aanaa taphachuudha.

             Mul’ata

Bara 2012tti qabeenya bishaan naannoo keenyaa irraa qonna jallisii hammayyaa’een hawaasnii bu’aa ol’aanaa akka argatuu fi qonni jallisii guddina industiriif ga’ee ol’aanaa akka qabaatuu uumuu.

             Duudhaalee

·        Ittigaafatamummaa

·        Iftoomina

·        Tajaajila gahumsa qabu

·        Qophaa’ina jijjiiramaa

·        Aadaa fi duudhaalee hawaasaa kabajuu

·        Hirmaachisummaa