Haala Waliigalaa Biiroo Haqaa Oromiyaa

Biiroon haqaa Oromiyaa bara 1986tti qaamoolee raawwachiiftuu Naannichaa keessaa tokko ta’uun bu’uura Labsii Lakk.6/1986 tiin seeraan kan hundeeffame yemmuu ta’uu, maqaa...

Polls Display Polls Display
Tajajilaa argatan mal fakataa

% Votes
100% 1
a. Baayee garii
0% 0 b. Garii
0% 0 c. Gaha mitii

Total Votes: 1

An Over View of Oromia Jusice Bureau.

 

Oromia Justice Bureau was legally established as one of the executive

organs of the regional state

structures in 1986, pursuant to proclamation No 6/1986, with the

name Known as “The General public

prosecutor’s office,”  Following its establishment, it also had been

reorganized about three (3) times before

it took over its present organization and name in 1998, in accordance

with proclamation No 105/1998. 

Web Content Display Web Content Display

Biiroo Haqaa Oromiyaa

Yaada Yaada
Yadaa

.