WELL COME TO LIVESTOCK & FISHERY RESOURCE DEVELOPMENT PORTAL

Questiion 1 Questiion 1
Ittii Quffiinessa maammilla irratti biron keenyaa maal fakkaataa?

a. Bayyee gaarii dha
b. Gaarii dha
c. Gidduu galeessa dha
d. Gadi aanaa

Ergaa Hoogganaa Biiroo Misooma Qabeenya Beeyladaa fi Qurxummii

 

Dr. Kefena Effa

Biiroon Misooma Qabeenya Beeyladaa fi Qurxummii Oromiyaa labsii lakk 194/2008 irratti hundaa’uun Godinaalee Oromiyaa 18, Aanaalee baddaa fi badda daree lakkoobsaan 233 ta’an keessatti Omishaa fi Omishtummaa beeyladaa fi qurxummii guddisuuf karoora Guddinaa fi Tiraanisformeshinii marsaa lammaffaa gutuummaan bu'aa qabeessa taasisuuf hojjechaa jira.

Akkuma beekamu, hiyyumaa seenaa gochuuf ga’een misoomni beeyladaa qabu isa guddaa dha. Qonaan bultootni keeyna  hojii qonnaa cinatti beeyladoota horsiisee nyaataaf oolchuu  fi galii isaa gabbisuuf itti fayyadamaa. Kana keessatti faayidaan beeyladoota kana sana jennee kan dhiisnu miti. Wabii nyaataa mirkaneeffachuu fi madda galiitiif oolchuu irra darbee har’as humna isaanii qonnaa fi meeshaalee adda addaa ittiin geejjibaaf oolchaa jiru.

Biiroon keenyas, Tajaajila eksiteenshinii naannoo hanga gandaatti diriirsuun hubannoo qonnaan bulaa cimsuun kan hojjechaa jiru yammuu ta’u har’a qonnaan bulaan mala saayinsawaa fi ammayyaa’aa ta’een beeyladoota isaa kunuunsuun faayidaa argachuu jalqabe lakkofsaan yeroo gara yerooti dabalaa jira.

Pages: 1  2