Weebsayitii BDHKMNO Kana irraa Barumsa fi Ergaa Argatan?

% Votes
100% 1
a. bayee garii
0% 0 b. garii
0% 0 c. gad ana
0% 0 d. bayee gad ana

Total Votes: 1

 Ergama, Mul’ataafi Duudhaalee

Ergama

Sirna kominikeeshiinii ammayyaa’aa, si’ataafi bu’a qabeessa ta’e diriirsuun mootummaafi ummata gidduutti yaa’insi odeeffannoo qulqulluu ta’e akka jiraatu taasisuun, ilaalcha biyyaalessaa dagaagsuu, hirmaannaafi fayyadamummaa ummataa guddisuufi maqaa gaarii naannichaa roga gaariin ijaaruu

Mul’ata

Bara 2012 tti ummata odeeffannoo mootummaa beekee guddina dinagdee, ijaarsa sirna dimookiraasiifi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti dammaqinaan qooda fudhatuufi fayyadamummaansaa guddate uumamee arguudha

 

Duudhaalee

§  Jijjiiramaaf qophaa’oodha

§  Iftoomaafi itti gaafatamummaa

§  Amanamummaa

§  Hirmaachisummaa

§  Madda odeeffannoo filatamaa

§  Miira gareen hojjechuu

 

Comment

Your input is valuable to us. Please send us your Comment