Oddefaannon gama Portalii Biroo Keenyaattin Darbuu Maali Fakkata?

% Votes
0% 0 a. Gariidha
0% 0 b. Giddugalessa
100% 1
c. Gaha Miti

Total Votes: 1

Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa

Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa, Imaammataa fi Tarsiimoo guddina dinagde ariifataa fi ittifufiinsa qabuu biyya keenya keessatti mirkaneessuuf Mootummaan keenya baasee gara hojiitti hiikuu keessatti hojii baláa hojjataa tureera.

Keessattuu, waggoottan shanan dabran keessatti karoora tarsiima’aa kan ta’e Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii I baafachuun qabeenyi naannichaa haala bu’a qabeessa ta’een hojii irra akka oolu taasisuun, itti fayyadamni baajata karoora irratti kan hundaa’e gochuun, Sirna bittaa bulchiinsa faayinaansii fi qabeenyaa mootummaa diriirsuun, too’anno qabeenyaaa fi  maallaqaa motummaa cimsuun hojii bu’a qabeessa hojjetaa tureera.

BMMDO, yeroo ammaatti hojiilee Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii I milkaa’inaan xumuruun raawwii hojii gamaaggamuun hanqinaalee fi ciminoota jiran addaan baasuun KGT II waggaa shanii (2008-2012) qopheessee hojiitti seenuuf qophii barbaachisaa ta’e xumuree jira.