WELL COME TO OROMIA FOREST & WILDLIFE ENTERPRISE

 

Suggestion Suggestion
Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Baruulee  “Odaa” jedhamu kan bara 2008 Maxxanfame irratti

Ergaa Daareektara Ol’aanaa Dhaabbatichaa.

Qabeenyi umamaa naannoo keenyaa manca’uun isaa midhaan jiruu fi jireenya keenya irratti fiduu danda’u yeroo dheeraaf osoo hin hubatamne tureera. Kanaaf sochii  madaalawaa hin taanee raawwatamaa tureen qabeenyi bosonaa haala gaddisisaa ta’een mancaa’uun uwwisni  bosonaa sadarkaa qaaneessaa irra gahee ture.

Qabeenyi kun barbaadaahu isaatiin fayidaaleen dhalli namaa irraa argatu gama maraanuu hirdhachuun  isaa erga hubatamee tureera. Kana malees sababa kanaan jijjiramni qilleensaa suuta suuta osoo hin hubatamne babaldhachaa dhufee.

Dhimmi kun iyya beektootaa fi saayintistoota addunyaatiin xiyyeeffatnoo argatee gamtaan biyyota addunyaa (United Nations) Jaarmiyaa “UNFCCC” jedhamu dhaabuudhan sochii waggota dheeraaf wal hin cinne gochuudhan barana milkaahee jira. Marii biyyootni addunyaa kanaa haalaa fedhii fi rakkoo isaanii jiddu galeessa godhateen gurmaahuudhan, qophas of danda’uun fi garees ummachuun sagalee isaanii dhageessissaa turaniiru. 

Pages: 1  2  3  4  5