Web Content Display Web Content Display

 Hojiilee Gurguddoo Daarektoreetii Qunnamtii fi Nageenya Industrii tiin raawwataman.

 

I.                    Garee Quunnamtii Industirii

II.                Garee To’annaa Haala Hojii (Labour inspection) fi Deeggarsa haala hojii  inni bira lameen kana ala sadaffaan:-

III.                Hojiiwwan  Waajjira Boordii Murteessa DHimma Hojjechiisaa fi hojjetaa hordoffii taasisuu fi deeggarsa taasisuu

I.                   Garee Quunnamtii Industirii

  •  Karoora fi sagantaa hojii qopheessuu (baasuu),
  • Ragaawwan industrii qindeessuu, yeroo yerootti haaromsuu, xinxaluu fi ragaa (data) istaatistikiin qopheessuun qabaachuu,
  • Fedhi hubannoo fi leenjii jarmiyaalee qaban adda baasuu (conducting training need assessment),
  • Leeccaalee (resource) leenjii fi hubannoof  barbaachisan mijeessuu, 
  • seerotaa dhimmaa hojjetaa fi hojjeechiisaa irratti Hubannoo uumuu fi leenjii kennuu
  • Maamiltootaa fi dhimmamtootaaf:
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  

English (United States)

 

Ergaa Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawasumma Oromiyaa

Adde Fatiyaa Mohammad

Biiroon Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa ciminaan hojjechuun Bara dhuma 2012 tiseerri dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa industiriiwwaan oromiyaa keessa jiran keessatti kabajame, tajaajila ragaa fi odeeffannoo carraa hojii baballa’atee fi rakkoolee fi farreen jireenya hawaasummaa 20% hirri’suun rakkina keessaa basuun antummaa Ummata kenyaaf qabu ni mirkaneessa.

Kaayyoo tarsiimoo haala walitti hidhamiinsa qabuu fi safaramuu danda’uun galmaan ga’uu keessatti caasaaleen BiirooDhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa sadarkaan jiran duudhaalee fi amantaa cimaa qabaachuu qabu.

Print
Average (0 Votes)
Web Content Display Web Content Display

  Hojiilee Gurguddo Dayrekt. Nageenya Misooma Hawasummaa

Qajeelfama Lakk. 5 /2010  

Qajeelfama Lakk.  5 /2010

Qaamoleen hawaasaa sababa garaagaraan rakkoolee hawaasummaatiif saaxilaman yeroo addaaddatti deggersa gama mootummaa fi dhaabbilee deggersaa garaagaraa taasifamuun rakkoo isaanii karaa itti fufinsa qabuun furuun waan hin danda’amneef;

Hirmaannaan hawaasni fedhii isaatiin hojii tola ooltummaarratti gochaa jiru bu’uureffachuun aadaa walgargaarsaa hawaasichaa karaa gurmaa’een caalmaatti bu’a qabeessa gochuuf sirna gumiin walgargaarsa hawaasaa itti hundaa’u diriirsuun barbaachisaa ta’ee waan argameef,

Bu’uura Dambiin Hundeeffama Gumii Walgargaarsa Hawaasaa Naannoo Oromiyaa Lakk.199/2010 Keewwata 47 tiin Dambicha hojiirra oolchuuf Qajeelfamni kanatti aanu baheera..

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Steck Holder

About Us Privet Agency Diseblity Association> Elder Association Elder Stokholder Homepage ...

Web Content Display Web Content Display

Hojiilee Gurguddoo Daarektoreetii Bob.Hojii fi

Qabeenya Humnna Namaa

Qaamoolee hojii raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jalatti labsiin hundeeffaman keessaa Ejensiin Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa isa tokko dha. Haa ta’u malee ballinaa fi ulfina hojii Ejaansicha irratti dabalaa dhuferraa ka’uun bara 2008 keessatti Ejansii iraa gara Biirootti akka guddatuu gochuun caaseffamni haaraa hojjetamee mirkannaa’uun isaa ni yaadatama. Kaayyowwan ijoo akka waliigalaatti Biiroo kanaan raawwatamaa turan keessaa:-

o        Hawaasa rakkoolee hawaasummaa adda-addaatiif saaxilaman rakkina keessa baasuuf piroojaktoota adda-addaa qopheessuun deeggarsa barbaachisu akka argatan taasisuu;


o        Carraalee hojii invastimantii babal’achaa jiruu fi industriiwwan gara-garaa keessatti iddoo hojii banaa jiran adda baasuun hojii fi hojjetaa walqunnamsiisuu;
o        Warshaalee naannoo keenya keessa jiran keessatti nageenyi industirii akka eegamu gochuu; fi

Pages: 1  2  3  4  5  6  

Tajaajilli argattan maal fakkaata?

% Votes
100% 1
a. Baay'ee garii
0% 0 b. Garii
0% 0 c. Gahaa
0% 0 d. Gahaa miti

Total Votes: 1
Yaada maamilaa

Yaadni keessan galma ga'insa kenyaaf galteedha.