uploadalltype

 

Ergaa Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawasumma Oromiyaa

Adde Fatiyaa Mohammad

Biiroon Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa ciminaan hojjechuun Bara dhuma 2012 tiseerri dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa industiriiwwaan oromiyaa keessa jiran keessatti kabajame, tajaajila ragaa fi odeeffannoo carraa hojii baballa’atee fi rakkoolee fi farreen jireenya hawaasummaa 20% hirri’suun rakkina keessaa basuun antummaa Ummata kenyaaf qabu ni mirkaneessa.

Kaayyoo tarsiimoo haala walitti hidhamiinsa qabuu fi safaramuu danda’uun galmaan ga’uu keessatti caasaaleen BiirooDhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa sadarkaan jiran duudhaalee fi amantaa cimaa qabaachuu qabu.

Tajaajilli argattan maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee garii
0% 0 b. Garii
0% 0 c. Gahaa
0% 0 d. Gahaa miti

Total Votes: 0