Duudhaalee (Value) BiirooDhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa

Kaayyoo tarsiimoo haala walitti hidhamiinsa qabuu fi safaramuu danda’uun galmaan ga’uu keessatti caasaaleen BiirooDhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa sadarkaan jiran duudhaalee fi amantaa cimaa qabaachuu qabu. Haaluma kanaan, duudhaalee ijoon Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa akkaataa tokkoon tokkoo caasaa Godinaa, Aanaalee, Magaalaa fi Buufataalee adda addaa keessatti calaqqisuu qabuun kanatti aansee dhihaateera. Isaanis:

·        Ittigaafatamummaa

·        Iftoomina

·        TajaajilaGahumsaQabuKennuu

·        Qophaa’inaJijjiiramaa

·        Beekumsaa fi AmantaanHoogganuu

·        Hirmaachisummaa

·        Aadaa Qusannoo fi Bu’aa Qabeessummaa.