Tajaajila Galmeessa Daldalaa 

 • Daldala  dhuunfaaDaldalaa Haaraa
 • Dhaabbata Misooma Mootummaa
 • Daldalaa Waldaalee Daldala  Aaksiyoonaa
 •  Daldalaa waldaalee daldalaa Aaksiyoona hin taane(PLC,fi kkf)
 • Waraqaa Ragaa  Galmeessaa Jijjiiruu ykn fooyyessuu
 • Galmeessaa hojii daldalaa  bakka buusuu
 • Galmeessa dhuunfaa /Waldaa daldalaa  haquu
 • Haareessaa Galmeessaa

Tajaajila Heyyamaa  Hojii Daldalaa

 •  Daldala  dhuunfaa
 • Daldalaa Haaraa Dhaabbata Misooma Mootummaa
 • Daldalaa Waldaalee Daldala  Aaksiyoonaa
 • Daldalaa waldaalee daldalaa Aaksiyoona hin taane(PLC,fi kkf)
 • Waraqaa Ragaa  Heyyama Jijjiiruu ykn fooyyessuu
 • Heyyama hojii daldalaa  bakka buusuu
 • Heyyama dhuunfaa /Waldaa daldalaa  haquu
 • Haareessaa Heyyama
 • Wabiin qabiinsa dhaabbilee daldalaa
 • Baazarii/Agarsiisa Daldala
Pages: 1  2