Caasaa Waajjira Daldalaa Bara 2011

Caasaa Waajira Daldalaa Fooyya"e

Daandeettiiwwan Barbachisoo

Gitoota waajira daldalaa tiif  Dabalataan Hojjetame

 Sadarkaa  Godinaalee fi Aanaa

sadarkaa Godinootaa Sadii

Caasaa Ejensii Misooma Gabaa Oromiyaa

Caasaa magaloota Ejensii Misooma Gabaa Oromiyaa 

Sirreeffama Caasaa Misooma Gabaa kan Magaalotaa

Gahee Hojii Qorannoo fi Ijaarsa Dandeetti

Hojiilee Dabalataa

 

Haromsi hayyama Daldalaa Adoolessa 1 hanga Mudde 30ti.

Biiroon Daldalaa Oromiyaa Hawaasni Daldalaa naannichaa heyyama daladalaa yeroo daangeffame keessatti akka haaromsatu yaadachiise.

Hogganaan Biirichaa  ibsa miidiyaaf kennaniin hawaasni Daldalaa ji'oottan haaromsi daldalaa geggeeffamu Adoolessa 1 hanga Mudde soddomaatti mirgasaa fayyadamuun osoo of hin dagatin hayyama dalalasaa akka haaronfatu ibsaniiru.

Guyyoota daangeffame keessatti daldalaan heyyamasaa yoo haaromsatuu baate Amajjii1 hanga Waxabajjii 30tti dhaabbanni daldalasaa jalaa saamsamee ykn ugguramee adabbii waliin kanfalee haaromsachuu danda'a; kanarra darbee bara bajataa hayyamni haarofamutti fayyadamee yoo hin haarofamne hayyamichi ni haqama jedhaniiru.

Pages: 1  2  3