Web Content Display Web Content Display

Tajaajila Heyyamaa  Hojii Daldalaa2

  •  Daldala  dhuunfaa
  • Daldalaa Haaraa Dhaabbata Misooma Mootummaa
  • Daldalaa Waldaalee Daldala  Aaksiyoonaa
  • Daldalaa waldaalee daldalaa Aaksiyoona hin taane(PLC,fi kkf)
  • Waraqaa Ragaa  Heyyama Jijjiiruu ykn fooyyessuu
  • Heyyama hojii daldalaa  bakka buusuu
  • Heyyama dhuunfaa /Waldaa daldalaa  haquu