Mootumman Naannoo Oromiyaa Misooma ariifachisaa fi itti fufiinsa qabu  fiduudhaaf  rakkoolee  Hawwas Diinagdee  Naannicha  keessatti  mul’atan  sadarkaa   sadarkaan  hiikuudhaan  ummatni  akka  irraa  fayyadamuu  taasiisuun   hiyyuummaa  seenaa  gochuuf   waggoottan  dabran  keessatti   Riifoormoota  adda  addaa  gaggeessuun  isaa  ni  yaadatama.

Riifoormoota  yeroo  ammaa  gaggeeffamaa  jiran  keessaa   Riifoormiin  hojii   Daldalaa  isa  tokkoo fi xiyyeeffanaa addaatiin  hojjetamaakan jirudha.Riifoormii  hojii Daldalaa kana  abbuumaadhaan  kan  gaggeessaa  jiru  Biiroo  Daldalaa fi  Misooma  Gabaa  Oromiyaa  dha.Biiroon  Daldalaa  fi  Misooma  Gabaa  Oromiyaa   akkaataa  labsii   lakk  163/2003 tiin fooyyaa’ee kan  hundaa’ee   yoo  ta’u, diirqamaa  fi   itti  gaafatamuummaa  isaaf  kennamee   bahu  irratti  argama.

Haala   qabatamaa  biyya   keenyaa  yoo  ilaaluu,hojii  Qonnaatti  aanee  hojii  ummatni  bal’inaan  irratti  hirmaachaa  jiru   hojii  Daldalaatti. Hojiin  Daldalaa  biyya  keenyaa   boodatti   hafaa ,  aadaan  kan  gaggeeffamuu  fi  rakkoo  walxaxaa  kan  of   keessaa  qabu  dha.Kana  malees, rakkoon  inni  guddaa  hojiin  daldalaa  harkii  caalaa  seeraan  ala  kan  gaggeeffamu  ta’u  isaati.

Pages: 1  2  3