Marii hoggantoonnifi ogeessoonni kominikeeshiniifi miidiyaa irratti hirmaatan kanarratti Sadarkaa Hogganaa Itti Aanaatti Daayireekteera Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa Obbo Warquu Caalaa akka jedhaniitti hojiin daldalaa naannicha keessatti jiru rakkoowwan heddu kan qabu ta’usaa eeruun, rakkoowwan kana hiikaa deemuuf ummanni gaheesaa akka bahuu danda’u sosochiin ummataa sadarkaa hundarratti qophaa’eera jedhan.
Sosochiin ummataa dhaadannoo haqa qabeessummaafi ammayyummaan daldalaa milkaa’ina warraaqsa diinagdee Oromiyaaf jedhuun taasifamu kanaan ummanni mirgasaa beekee haqa qabeessummaa sochii daldalaaf gahee irraa eegamu akka bahu taasisuu keessatti shoora olaanaa qaba.

 

Daldala hammayyeessun haqa qabeessa akka ta’an hojiiwwan garaa garaa hojjetamanis ammas seektarri daldalaa rakkoowwan heddu kan of keessaa qabuudha.
Keessattuu seeraan alummaa seektara kana keessa jiru hambisuuf qindoominni qooda fudhattootaa murteessaa ta’us, adeemsa hanga ammaatti jiru laafaa ta’unsaatiin rakkicha hambisuun hin danda’amnes jedhan.
Walumaagalatti rakkoowwan daldala keessatti jiran maqsuun daldala haqa qabeessaafi hammayyaa’aa taasisuuf sosochiin ummataa taasifamu hojii kominikeeshiniifi miidiyaatiin deeggaruun murteessaa waan ta’eef qaamonni hojii kominikeeshiniifi miidiyaa keessatti qooda qaban hundi hojii kominikeeshinii cimaa akka hojjetan Obbo Warquun gaafataniiru.

 Leenjii Sosochii Uummataa

 

 

 

 

Pages: 1  2  3