Ergama,  Mul’ataa  fi  Duudhaalee

Ergama (Mission)

Sirna daldala hammayya’aa fi haqa-qabeessa ta’e diriirsuun, oomishni qulqullina isaa eeggate baay’inaan gabaa biyya keessaa fi addunyaatti dhihaatee galiin dabalee uummannii fayyadamaa akka ta’u taasisuu dha

Mul'ata (vision) 

Bara 2017tti Naannoo Oromiyaa keessatti misoomni daldala dagaagee, jiruu fi jireenyi uummata Oromoo fi Oromiyaa fooyya’ee gara biyyoottan galii gidduugaleessa argatanitti akka guddattu gochuu dha.

Duudhaalee(Core Values)

Duudhaaleen galma gahiinsa mana hojichaatiif   gargaaran haala armaan gadiin ibsamaniiru.

F Itti gaafatamummaa (Accountability)

FIftoomina (Transparency)

F Tajaajila gahumsa fi bu’aa qabeessummaa qabu (Efficiency and Effectiveness)

F Hirmaachisummaa (Participatory)

FJijjiiramaaf hojjachuu (Work for Change)

FQindoominaan hojjachuu (Cooperation)

FMalaammaltummaa irraa bilisa ta’uun kutannoon qabsaa’uu

FKennaan tajaajila saffisaa fi qulqullina qabu kennuu dhaan  Tajaajilamaa ni gammachiifna (delivering an efficient & effective service we work for customer satisfaction)

FMiira gareen hojjechuun aadaa keenya (team working is our culture)