WELLCOME TO OROMIA Urban Planning Institute PORTAL

 


Mul’ata

 Bara 2012tti Magaalonnii fi Giddu galeessi guddina baadiyyaa naannichaa pilaanii ammayyaa’aan hogganamanii jiruu fi jireenya uummataa fi misoomaaf mijaawwaa ta’anii akka guddatan gochuu dha.

 Ergama

Magaalotaa fi Giddu Galeessa guddina Baadiyyaa (GGB) naannichaatiif pilaanii qulqullina qabu qopheessuu fi humna raawwachiisummaa isaanii cimsuun, magaalonni pilaanidhaan hogganamanii misooma ariifachiisaa fi ittifufiinsa qabu akka mirkaneessan gochuu.

 

 

 

Duudhaalee hojii IPMO

 

 

1.       Iftoomina ( Transparency)

2.      Hirmaachisummaa ( Participatory)

3.      Jijjiramaaf hojjechuu ( Working for change)

4.      Miira gareen hojjechuu (Team sprit)

5.      Itti gaafatamummaa (Accountability)

6.       Aadaa hojii ammayyeessaa deemuu ( innovative working culture)