Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti

Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa 

Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Labsii lakk. 163/2003 baheen Oromiyaa keessatti qaama daandii abbummaadhaan bulchuu fi hojjechiisuu, daandii magaalotaa dabalatee akka babal’atuuf ittigaafatamummaa fudhatee hojii isaa gaggeessaa jira.

 

ATDOn manneen hojii mootummaa iyyummaa maqsuuf ergamni guddaan kennameef keessaa isa tokko. Naannicha keessatti misooma daandii karoorsuu, qorachisuu hojjachiisuu, fi bulchuuf itti-gaafatamummaan kan kennameef yoo ta’u, sekteroota caasaa ofii hanga aanaatti diriirfatan keessaa isa tokko.

 

Guddina diinagdee biyya keenyatti galmaayaa jiru itti fufsiisuu fi fayyadamummaa hawaasaa magaalaa-baadiyyaatti mirkaneessuuf jecha mootummaan. Karoora Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii qopheessee galma gahiinsa isaatiif carraaqqiin ol’aanaan taasifamaa  jira. Karoora Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii qabame keessattis bu’uraalee misoomaatiif xiyyeeffannoo ol’aanaan kennameefii kallattii hundaan hojjatamaa jira.

 

Karoora Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii keessatti bu’uraalee misoomaa xiyyeeffannoo ol’aanaan kennameef keessatti qoodni daandii dursaan kan ka’uu dha.Karoora Guddinaa fi Tiraansifoormeeshiniitiin waggoottan shanan (2003_2007) keessati akka biyyaatti daandii baadiyyaa K.M kuma 71 ol hojjachuuf karoorri qabamee keessaa daandiin K.M kuma 42 ,598 naannoo Oromiyaa keessatti kan ijaaramuu dha.Karoora kanaan daandiilee magaalaa-baadiyyaa, naannoo tokko naannoo biraa, akkasumas biyya keenya biyyoota ollaa waliin walqunnamsiisan babal’isuun xiyyeeffannoo kan argatee dha.

 

Akkaataa sagantichaatti hojiin kun teeknoolojii caalmaa humna nama fi teeknoolojii walmakaan akka raawwatu ifaan kaawwame jira.Ulaagaalee daandiiwwan SWGDB tiin ijaaraman ittiin filataman/dursa ittiin argatanis ifaan ta’e jira.

Pages: 1  2  3  4  5