Wel come to Oromia Transport Authority Website!

                                           

                           Hundeffama fi Gurmaa’insa

                                 Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaa

                           jalqabaa kaasee hanga har’atti jiru

 

 

Kaayyolee Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa

Abbaan Taayitaa Geejjiba Oromiyaa aangoo fi gahee hojii isaaf kenname irratti hundaa’uun kaayyowwan armaan gadii galmaan gahuuf ni hojjeta:

1.   Tajaajila geejjibaa naannicha keessatti kennamu si’ataa, dhaqqabamaa fi tekinoolojin kan deeggarame ta’uu isaa mirkaneessuu,

2.   Buufata konkolaataa naannicha keessa jiru hammayyeessuu fi bulchuun tajaajila geejjibaatiif mijaa’aa taasisuu, 

3.   Geejjiba daandii naannichaa nageenyi isaa eegame uumuun badii lubbuu fi qabeenyaa irra gahu xiqqeessuu,

4.   Konkolaachisaa gahumsa, naamusaa fi dandeettii qabu horachuu,

5.   Konkolaataa gahumsa teekinikaa qabuu fi sadarkaa isaa eeggate bobbaasuun tajaajila geejjibaa akka kennu taasisuu,

6.   Sektarichi guddina dinagdee keessatti gahee olaanaa taphachuu kan isa dandeessisu qo’annoo fi qorannoo gaggeessuun tajaajila geejjibaa fooyyessuudha.