Well Come to Oromia Urban Land Development and Management Agency Portal web site

                          

Lafti burqaa qabeenyaa fi faayinaansii misoomaa waan ta’eef misooma adda addaatiif yeroo hunda ni barbaadama. Yeroo ammaa immoo naannicha keessatti baay’inni uummataa fi babal’inni magaalaa saffisaan dabalaa yeroo inni itti dhufee fi hojiin investimentii magaalota keenya keessatti yeroo itti babal’achaa jirudha. Kanarraa kan ka’e fedhiin lafa magaalaa irratti jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira.

Haa ta’u malee, magaalonni invantarii lafa fi qabeenya lafaan walqabate gaggeessuun lafa bulchan akkaataa barbaadamuun beekuu dhabuu, Lafa tajaajila adda addaatiif oolu bu’uurri misoomaa guutee falmii kamirraayyuu bilisa ta’ee akkaataa barbaadamuun qopheessuu dhabuu; Lafa qophaa’e akkaataa barbaadamuun caalbaasiif dhiyeessuun dabarsuu dhabuu; qabiyyee durii waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa hin qabne adda baasanii qulqulleessuu fi waraqaa ragaa akka argatan gochuu dhabuu, magaalotni keenya baay’een isaanii pilaanii qophaa’ee hojiirra oolchuu dhabuun akkaataa pilaaniitiin hogganamanii guddachuu dhabuu, kunis ijaarsa seeraan alaa magaalaa keessaa fi daangaa magaalaa irratti gaggeeffamaa jiru guutummaa gutuutti dhorkuu dhabuun  bal’inaan ni mul’ata.

Pages: 1  2  

WelCome to Oromia Urban Land Development And Management Agency Portal web site