Waajjirri Tajaajiila Poolisii Hawaasaa Ijaramee Eebbifamee

Kabajamoo komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa Ibrahiim Hajii Muhammad waltajjii sirna eebbaa kanarraatti kabajan argamun akka dubatanitii nageenyii buu’ura dimookiraasii, guddinaa fi badhaadhinaati; nageenyii bakka hinjirreetti waa’ee dimookiraasii, misoomaafi guddinaa gonkuma yaaduu hindanda’amu jedhaniiru. Dubbisa Dabalataa


Ittisa Yakkaa irratti xiyyeeffachuudhaan Leenjii Kenname

Leenjichii Komishinii Poolisii Oromiyaatti Poolisoota dubartii Eegumsa addaa VIP Caaffee Oromiyaa ramadamanii jiraniif kan kennamee yeemmuu ta’u, Waltajjii leenjichaa hasawaan kan banan Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’imanii Oromiyaatti Ittigaafatamtuu Damee Leenjii fi Barnootaa addee Faxumaa Adaam akka dubatanitii leenjii hubannoo qabsiisuu Qajeelfama Naamuusaa Ogummaa Poolisii Oromiyaa, Faayidaa Qusannoo fi barmaatilee dubaatii hafoo dubartootaa fi daa’imanirraatti raawwataman ittisuuf .... Dubbisa Dabalataa

Qorannaa Yakkaa Keessatti Olaantummaan Seeraa Haala Ittiin Kabajamu

Qorannoo yakkaa fi murtii haqaa kenniisiisu ilaalchisee hojiiwwangama kanan raawwataman gochoota yakka gugurdoo kan akka ajjeechaa lubbuu nama, hanna meeshoole al-ergee fi al-galee, yakkoota siyyasa dawoo gochudhaan rawwatamaan, saamicha meesha waranattin deegaramudhaan rawataman, balaa tiraafikaa, miidhaa dubartoota fi daa’imani fi ... Dubbisa Dabalataa

Balaa Tirafikii Ittisuu Ilaalchisee Hojiiwwan Hojjetaman

Akkuma beekamu guddina teekinooloojiitii fi giloobalaayizeshiniin walqabate baayinni konkolaataa gara biyya keenyatti gala jiru yeroo irra gara yerootti haala ariiffata ta’een dabala dhufa jira. Baayinni konkolaataa fi bal’iinni karaa/daandii walsimuu dhabuu isaa irra kan ka’een balaan tirafikii babal’achaa jira. Dubbisa Dabalata