Kolleejjii poolisii Oromiyaa

Kolleejjiin poolisii Oromiyaa ergama koomishiniin poolisii Oromiyaa nageenyaa fi tasgabbii ummata naannichaa mirkaneessuu ba’uuf taasisu milkeessuu keessatti gahee humna namaa koomishiinichaa cimsuu ni qabaata. Adeemsa gahee kana bahuu keessaa feedhiiwwan adda addaa komishinichaa irraa maddan irratti hundaa’uun, xiinxala irratti hundaa’een leenjii hojii irratti fi hojiidhaan alaa qopheessuun kennu, istaandaardii hojii adda addaa xiinxaluun hojimaata akka ta’u gochuun, hanqinaalee qabiinsa humna nama sadarkaa adda addaa irratti mul’atan xiinxaluun furmaata leenjii fi gorsaa kennuun hojiiwwan gurguddoo kolleejjichi raawwachuuf hundaa’e keessa isaan muraasadha.

Bu’uuruma kanaan adeemsa guddina gara gargaaraa inispeektaraatti itti guddatamu leenjii sadarkaa isaa eeggateen akka deeggaramu taasisuuf akka dandeessisu, hanqinaalee fi rakkoowwan gama kanaan jiran adda baasuuf gaggeefame bu’uureeffachuun Sirni barnootaa leenjii qondaalummaa sartafikeetii ol’aanaa kun akka qophaa’uu taasifamee jira. Sirna barnootaa kana keessatti gosoota barumsaa yeroo inni fudhatu waliin, adeemsa baruu fi barsiisuu, akkasumas sirni madaallii fi simannaa maal akka ta’u qabu bal’inaan kutaa Saditti qoqqoodamee akka armaan gaditti taa’ee jira.

Pages: 1  2