Web Form Web Form
Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Seenaa Hundeffaama Manneen Sirreessaa Oromiyaa

Seenaa hundeeffama manneen sirreessaa Ilmi nama wal-itti dhuufenyaa   jireenya hawasummaa taasisaa   jiru   keessattii beekees ta’ee osoo hin beekiin...

 Ergama (Mission)

Sirreeffamtoota Seeraa ajaja maneen murtiitiin ergaman simachuun murtii raawwachiisuu, hojimaata qaroominaa fi gurmaa’ina qabuun tajaajila sirreessaa kennuun yakka raawwatanitti gaabbanii jijjiirama amalaa fiduun lammii oomishaa ta’anii haswaasatti akka makaman gochuu.

 

Mul’ata (Vision)

 Bara 2012 tti qabinsa mirga namoomaa mirkaneessuun sirreeffamaan seeraa jijjiirama ilaalchaa fidee lammii oomishaa taasisudha.

Duudhaalee Ijoo Dhaabbatichaa(Core Values)

  • Itti-gaafatamummaa
  • Iftoomina
  • Iccitii Eeguu
  •  Kutannoon hojjechuu
  •    Hirmaachisumma
  •    Ol’aantummaa heeraa fi seeraa kabajuu fi kabachiisuu
  •  Qophaa’inaJijjiiramaa

Information of Oromia Prison Adminstration commission on this portal is?

% Votes
0% 0 a. Excellent
0% 0 b. Very good
0% 0 c. good
0% 0 d. poor
0% 0 e. other

Total Votes: 0
Tajajiili Wa'ee Komishinii Keenyaa kara portaalii argataan mal fakkataa?

% Votes
0% 0 a. B/B Gaarii dha
0% 0 b. Bayee garii dha
0% 0 c. Garii dha
100% 2
d. ga'aa miti
0% 0 e. kan biroo

Total Votes: 2