Ejansiin Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenyaa Mootummaa Oromiyaa akkaataa Labsii Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Lakk.157/2002 keeyyata 50, Dambii lakk. 134/2003 hundeeffamee hojii eegalee jira. Kaayyoon guddaan hundeeffama Ejansichaa Bittaa meeshaalee fi tajaajila walifakkaatanii tarsimoo’aa ta’an misooma naannoo keenyaaf murteessoo ta’an iddoo tokkotti raawwachuun qaawa malaammaltummaa fi kiraassaabdummaa jiru xiqqeessuun misoomni naannichaa akka dagaaguu gochuu dha. Kunis kan ta'uu danda'u yoo fedhiin dhiyeessaa fi loogistikii naannichaa bifa faffaca'aa fi bittinnaa'aa gaggeeffamaa ture haala qindoomina, qulqullinaa fi saffisa qabuun seektaroota mootummaaf dhiyaate qofadha kan bu'aa diinagdummaa naannichaa uumuu danda'u.

 

Tajaajila Web site keenya irraa maal fakkata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee gaarii
0% 0 b. garii
0% 0 c. gaarii mitti
0% 0 d. Dadhabadha

Total Votes: 0