WELCOME TO OROMIA PUBLIC ENTERPRISES SUPERVISORY AUTHORITY

Gaafannoo Gaafannoo
Odeeffannoo Portaalii Biiroo keenyaan argattan akkamitti ilaaltu

% Votes
0% 0 a. Baay'ee Gaarii
0% 0 b. Gaarii
0% 0 c. Gahaa dha
0% 0 d. Gahaa miti

Total Votes: 0

 

           Haala Waliigalaa ATTDhMMO

Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa Labsii Lakk. 163/2003 labseen gurmaa'ina qaama raawwachiistuu irra deebi'ee gurmeesse keessaa tokko ATTDhMMO dha. Labsii kanaanis angoo fi gaheen ifa ta’e kennameefii jira. Dabalataanis labsii lakk. 181/2005 DhMMNO baheen ATTDhMMO DhMMO dhiyeenyatti hogganuu fi to’achuuf angoo fi gaheen hojii kennameefi jira. Haaluma kanaan, Dhaabbileen Misoomaa Mootummaa Oromiyaa kanneen akka Dhaabbata Bosonaa fi Bineensa Bosona Oromiyaa, Intarpiraayizii Sanyii Filatamaa Oromiyaa, Dhaabbata Gabaa Omisha Qonnaa Oromiyaa, Intarpiraayizii Ijaarsa Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa, Intarpiraayizii Ijaarsa Daandiiwwan Oromiyaa, Intarpiraayizii Diriiliingii Oromiyaa fi Dhaabbata Dizaayinii To’annoo Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa akka ATTDhMMO hogganuu fi to’atuuf aangoon itti kennamee jira.

Pages: 1  2