Web Content Display Web Content Display

Lak

Gosa Tajaajilootaa

Istaandardii Kenna Tajaajilaa

Tajaajila Argachuuf Haal-Dureewwan Barbaachisan

Bakka Tajaajilli Itti Kennamu

Yeroo

Haala itti kennamu

          1

Teekinoloojii qonnaa mijataa ta’e dhiyeessuu

 

 

 

 

Teekinoloojii midhaanii mijataa ta’e maddisisuu fi madaqsuun maamiltootaaf dhiyeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii midhaaniitiin

Akkaataa amala qorannichatti gaaffiin dhiyyatee ji’a tokko keessatti

Muxannoo gaarii baballisuun, Workishooppii, leenjii fi hojjatanii agarsiisuu, guyyaa dirree, barruulee adda addaan, miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaatiin

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama teekinoloojii

·     Teekinoloojinn jiruu fi rakkoon mudate walsimuu isaa

Teekinoloojii beeyiladaa mijataa ta’e maddisisuu fi madaqsuun maamiltootaaf dhiyeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii beeyiladaa

Akkaataa amala qorannichatti gaaffiin dhiyyatee ji’a tokko keessatti

Muxannoo gaarii baballisuun, Workishooppii, leenjii fi hojjatanii agarsiisuu, guyyaa dirree, barruulee adda addaan, miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaadhaan

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama teekinoloojii

·     Teekinoloojinn jiruu fi rakkoon mudate walsimuu isaa

Teekinoloojii qabeenya uumamaa mijataa ta’e maddisisuu fi madaqsuun maamiltootaaf dhiyeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii qabeenya uumamaa

Akkaataa amala qorannichatti gaaffiin dhiyyatee ji’a tokko keessatti

Muxannoo gaarii baballisuun, Workishooppii, leenjii fi hojjatanii agarsiisuu, guyyaa dirree, barruulee adda addaan, miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaadhaan

·     Teekinoloojiin harka irraat jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama teekinoloojii

·     Teekinoloojinn jiruu fi rakkoon mudate walsimuu isaa

Teekinoloojii makaanaayizeeshinii qonnaa mijataa ta’e maddisisuu fi madaqsuun maamiltootaaf dhiyeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii makaanaayizeeshinii qonnaa

Akkaataa amala qorannichatti gaaffiin dhiyyatee ji’a tokko keessatti

Muxannoo gaarii baballisuun, Workishooppii, leenjii fi hojjatanii agarsiisuu, guyyaa dirree, barruulee adda addaan, miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaadhaan

 

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama teekinoloojii

·     Teekinoloojinn jiruu fi rakkoon mudate walsimuu isaa

 

 

Teekinoloojii ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdee mijataa ta’e maddisisuu fi madaqsuun qaama imaammata baasuu fi sektaroota hojiin isaa ilaallatuuf dhiyeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdee

Akkaataa gaaffiin dhiyyatetti

Muxannoo gaarii baballisuun, Workishooppii, leenjii , barruulee adda addaan, miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaadhaan

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama teekinoloojii

·     Teekinoloojinn jiruu fi rakkoon mudate walsimuu isaa

      2

Teekinoloojii bu’uraa baay’isuu fi qaama baay’isuuf dhiyeessuu 

 

 

 

 

     

Teekinoloojii midhaanii bu’uraa baay’isuu fi qaama baay’isuuf dhiyeessuu 

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii midhaaniitiin

Yeroo barbaadamutti

·   Sanyii bu’uraa midhaanii

·   Odeeffannoo teekinoloojii kennun

·   Leenjii fi maanuwaalii kennun

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Teekinoloojii baay’isuuf haalli mija’aa jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama fi baay’istoota

Teekinoloojii beeyiladaa bu’uraa baay’isuu fi qaama baay’isuuf dhiyeessuu 

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii beeyiladaa

Yeroo barbaadamutti

·   Sanyii horii fooyya’ee kennun

·   Sanyii bu’uraa nyaata horii kennun

·   Odeeffannoo teekinoloojii kennun

·   Leenjii fi maanuwaalii kennun

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Teekinoloojii baay’isuuf haalli mija’aa jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama fi baay’istoota

Teekinoloojii qabeenya uumamaa bu’uraa baay’isuu fi qaama baay’isuuf dhiyeessuu 

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii qabeenya uumamaa

Yeroo barbaadamutti

·   Sanyii fi biqiltuu mukaa faayidaa hedduu qaban kennun

·   Odeeffannoo teekinoloojii kunuunsa qabeenya uumamaa kennun

·   Leenjii fi maanuwaalii kennun

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Teekinoloojii baay’isuuf haalli mija’aa jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama fi baay’istoota

Teekinoloojii makaanaayizeeshinii qonnaa bu’uraa baay’isuu fi qaama baay’isuuf dhiyeessuu 

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii makaanaayizeeshinii qonnaa

Yeroo barbaadamutti

·   “prototype” teekinoloojii kennun

·   Odeeffannoo ittifayyadama teekinoloojii kennun

·   Leenjii fi maanuwaalii kennun

 

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Teekinoloojii baay’isuuf haalli mija’aa jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama fi baay’istoota

 

 

       3

Teekinoloojii qonnaa babal’isuu

 

 

 

 

Teekinoloojii midhaanii, beeyiladaa, qabeenya uumamaa fi makaanaayizeshinii qonnaa babal’isuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdeetiin

Yeroo barbaadamutti kaalandarii qonnaa eeggatee

Workishooppii, leenjii fi hojjatanii agarsiisuu, guyyaa dirree, barruulee adda addaan, egzibishinii fi miidiyaalee  sab-quunnamtii adda addaatiin

·     Teekinoloojiin harkatti jiraachuu isaa

·     Fedhii ittifayyadama fi baay’istoota

      4

Piroojaktoota qorannoo qaamolee adda addaa wajjin qindoomina gaggeessuu fi odeffaannoo teknolojii dhiyeessuu

 

 

 

 

Piroojaktoota qorannoo midhaanii, beeyiladaa, qabeenya uumamaa, makaanaayizeshinii qonnaa , ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdee qindoomina qaamolee biyya keessaa wajjin gaggeessuu

Adeemsa hojii Kominikeeshinii fi Paartinarshippiifi Adeemsaalee hojii Dhiyeessa teekinoloojii

Dokumantiin waliigaltee yeroo mallattaa’ee kaasee

·   Dokumantii pirojaktii qorannoo qopheessuun

·   Arjoomtoota affeeruudhaan

·     Pirojaktii qorannoo hawwachiisaa ta’e jiraachuu isaa

·     Fedhii arjoomtootaa

Piroojaktoota qorannoo midhaanii, beeyiladaa, qabeenya uumamaa,i makaanaayizeshinii qonnaa fi ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdee qindoomina qaamolee biyya alaa wajjin gaggeessuu

Adeemsa hojii Kominikeeshinii fi Paartinarshippiifi Adeemsaalee hojii Dhiyeessa teekinoloojii

Dokumantiin waliigaltee yeroo mallattaa’ee kaasee

·   Dokumantii pirojaktii qorannoo qopheessuun

·   Arjoomtoota affeeruudhaan

·     Pirojaktii qorannoo hawwachiisaa ta’e jiraachuu isaa

·     Fedhii arjoomtootaa

 

Teknolojiwwaan qonnaa ilaalchisee odeffaanoo guutuu ta’e  dhiyessuu

 

 

 

 

 

Adeemsa hojii Kominikeeshinii fi Paartinarshippii

 

 

Odeffanoon gaafatamee sa’aatii tokko kessaatti

Afaaniin, Barrefamoota adda addaatiin, Work-shoopii, midiyaaleedhaan, filmidhaan,

Ragaalee odeffaannoof tajaajilan qindaa’ee jiraachu isaa,

Fedhii tejaajilamtootaa

 

       5

Duub-deebii gamaggama raawwii teekinoloojii raabsame fudhachuu fi beeksiisuu

 

 

 

 

Duub-deebii raawwii teekinoloojii raabsame funaanuu fi qindeessuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdeetiin

Waggaatti al lama

·   Gaaffiilee sakata’insaa qopheessuun

·   Suuraa fi vidi’oodhaan

·   Sakkatta’insa teekinoloojii raabsame tasisuun

·   Duub-deebii kennuuuf kaka’umsa jiraachuu isaa

Gamaggama raawwii teekinoloojii raabsame raawwachuu

Adeemsa hojii diyeessa teekinoloojii ekisteenshinii qonnaa fi  hawaas-diinagdeetiin

Waggaatti al lama

·   Duub-deebii xiinxaluun

·     Duub-deebii gahaa fi dhugaa irratti hundaa’ee jiraachuu isaa