Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display

MAANUWAALII HOJII IJOO BULCHINSA KONTIRAATAAFI HOJIIWWAN IJAARSA

Tajaajila qulqullina qabu fi saffisaa ta’e kennuun maamila gammachisu irra darbee misooma keessatti hirmaanaa barbaachisu gochuuf Jijjirama Bu’uura Adeemsa Hojii (JBAH) qoratameera. Qorannoo gaggefamee haala Salphaa fi ifa ta’een hojii irraa olchuuf dhimmoota qorannoon hammate hundaaf qajeelfama hojimaataa qopheessuun barbaachisaa ta’ee argameera. Haaluma kanaan hojii Adeemsa Hojii Ijoo Bulchinsa Kontiraataa fi Hojiiwwan Ijaarsaa raawwatu hundaaf akkamitti, enyuun hojjetama, sadarkaa hojii ( work standard), sababa hojiitin qaama walqunnamu,unkaalee adda addaa, gurmaa’ina humna namaa, fi kan kana fakaatan haala ofi keessatti qabatuun qajaalfamich qophaa’eera.HOJII IJOO BULCHINSA KONTIRAATAAFI HOJIIWWAN IJAARSA buusuuf Bulchinsa Kontiraataa fi Hojiiwwan Ijaarsaa