Maqaa Adeemsa Hojii: -A/H Ijoo Bulchiinsa Kontiraataa fi Hojiiwwan Ijaarsa                   

Gita hojii: - A/ A/H/ Bulchiinsa Kontiraataa fi Hojiwwan Ijaarsaa

Hojii Gurguddoo

ü Hojii Bulchiinsa kontiraata fi ijaarsa/suphaa karoorsuu, hordofuu, deeggaru, qindeessuu fi too’achuu fi oogganuu

ü Walharkaa fuudhinsa duraa fi dhumaa taasisuu

ü Dookumentii caalbaasiif qophaa’e xiinxaluun mirkaneessuu

ü Gatii bal-tokkee mirkaneessuu

ü Heeyyamni hojii haaromsiifamuu isaa mirkaneessuu

ü Yeroo dabalataa akka kennamu abbaa hojii gaafachuu fi hordofuun raawwachiisuu

ü Kaffaltiin rakkina yoo godhate abbaa hojii wajjin furmaata barbaaduu

ü Rakkoo daandii kabachiisuu osoo hojii hin eegalamin abbaa daandii wajjin fala itti barbaaduu

ü Baasii sababa hanqina abbaa hojiitin dhufe gaafachuu

ü Bu’aa fi baasii pirojektoota adda bahuu mirkaneeffachuu

ü Walgahii pirojektootaa yeroo barbaachisaa ta’etti gaggeessuu

ü Pirojaktootni muuxannoo akka waljijjiiran haala mijeessuu

ü Qabeenyi hojiif barbaachisan pirojaktoota gahuu isaa mirkaneeffachuu

ü Waliigaltee kontiraata irratti hirmaachuu

ü Itti quufinsa maamilaa mirkaneeffachuu

ü Raawwii hojii itti gaafatamtoota pirojaktootaa mirkaneessuu

ü Raawwii hojii Bulchiinsa kontiraataa, ijaarsa fi suphaa madaaluu

ü Gabaasa hojii dhiyeessuu

Pages: 1  2  3