Intarpiraayizichii keenya akka naannootis ta’ee akka biyyaatti misooma ariifachiisaa fiduuf Karoora Guddinaa fi Traansfoormeeshinii galmaan ga’uu keessatti gahee isaa gummaachuuf, tarsiimoowwan misoomaa bahan hojii irra oolchuu  akkasumas  sirna diimookraasii diriirsuudhan bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaaf sagantaawwan riifoormii “JBAH”, “SMBKT” fi Hoggansa Kaayizanii  qorachuudhan bara 2006 irraa eegalee Sadarkaa yaaliitti “JBAH”  hojii irra kan oolche yammuu ta’u yaalii taasiifameen booda irra deebiin milkaa’inaa fi hudhaa yeroo yaalii keessa turan adda baasuun sirreeffama barbaachisu wajjin qorachuun yaada dhiyeessuudha.