Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display

Sadarkaa Karoora Mootummaan guddina misooma itti fuufiinsa qabu (sustainable) fiduuf hojii misooma garagaraa geggeessaa jira. Hojii misooma kana keesssaa hojiin ijaarsa daandii isaa tokko fi misooma biraa gaggeessuf murteessa kan ta'ee dha. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kanuma hubachuudhaan kaayyoo hojii ijaarsa daandii qulqullina qabu akka galma gahuu gumaacha gochuu keessatti akka hirmatuuf Intarpiraayizii Ijaarsa Daandiwwan Oromiyaa (IIDO) Hagaayyaa bara 2000 hundeesseera. Intarpiraayizii Ijaarsa Daandiwwan Oromiyaa hojiiwwan ijaarsa daandii haaraa, sadarka fooyessuu, suphaa daandii, ijaarsa riqaa, gamoo, hojii ijaarsa bishaani akkasumas, meeshaalee hojiiwwan ijaarsa oolan omishee, biyyaa alaati galchuudhaan dhiyyessuu akka danda'u angoon kennameeraaf. Intarpiraayizichi hojii ijaarsaa fi suphaa haala qulqullina fi gahuumsa qabuun raawwatee maammiltotaa fi dhimmamtoota isaa daraan gammachiisu akka danda'amu taasisuuf qorannoo Jijjiirama Bu'uura Adeemsa Hojii (JBAH) gaggeessee hojii irra oolchun barbaachisaa ta'ee argameera.Kanaaf haala adeemsaa hojii irratti qorannoo JBAH adeemsisuuf qo'annoo keessa galameera Docuumeentii JBAHA IIDO bal'inaan yoo barbaadeJBAHA IIDO