Dhimmamtoota (stakeholder)

·         Maamiltoota IIDO,

·         Caffee Bulchiinsa Motummaa Naannoo Oromiyaa

·         Mootummaa Naannoo Oromiyaa,

·         Abbaa Taayitaa To’annoo Dhaabbilee Misoomaa,

·         Bordii IIDO,

·         Hawaasa, (Uummata naannoo Oromiyaa)

·         Ejensii Geejibaa Oromiyaa

·         Abbaa Taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa,