Tajajili Isiin Poortalii Keenya Irraa Argatan Maal Fakata?

% Votes
0% 0 a. baayee gaarii dha
100% 1
b. Gaariidha
0% 0 c. Gahaadha
0% 0 d. Gadi aanaadha

Total Votes: 1

Biroosher

  Ejensii Misooma Intarpiraayizoota Maayikroo Fi Xixiqqaa Oromiyaa  Toora Xiyyeeffannoo Tarsiimoo’aa ·           Hojii...

Milka’ina Misooma IMX

  Milka’ina Imaammata fi Tarsiimoo Misooma IMX Biyyi keenya daandii haroomsaa qabattee jirtuu jabeessun, misooma arifachisaa itti fufsisuuf, qabeenya bal’a qabnu lafa fi humna...

Comment

Tajajiila nuuti isiinif lacha jiru akamiti fudhatu?