Ergaa Kabajamtuu Aadde Aziizaa Abdii Hoggantuu BDHDIO

Mootummaan Misoomwaa Keenya hirmaannaa fi faayyadamummaa dargaggootaa guddisuudhaan gahe biyyattiin keenya isaan irra eegdu akka ba’an gochuudhaaf beekuumsaa fi dandeettii isaanii cimuuf hojjechaa jira. Haalumma kanan dargaggooni hirmaannaa fi fayyadamummaa misoomwaa akka taasisuuf, immamata fi Pakeejii guddina Misoomaa dargaggootaa basuun/ rakkoolee isaan gama  dinagdee, hawwasummaa fi siyaasattiin qaban hiikuudhaaf  qaamolee ga’ee qabaattoota hawwasaa fi deggartoota waliin hojii mootummaa keenyaan hojjetamaa jiru, gama hundaan dargaggoota irratti jijjiirama fidaa  akka jiru beekamaadha.

Rakkoowwan hedduu dargaggoonni naannoo keenya qaban iddo bashanana, Carraa hojii, hirmmaanaa dargaggooni gama siyaasaa fi Ijaarsa sirnna demokiraasii keessatti  qabachaa turan  baay’ee xiqaa kan ture, yeroo ammaa gaafii isaan yeroo dhaa gara yerootti mootummaa keenyaan deebiyaa akka jirudha. Kanaafu, waan hundaa keessatti hirmaannaa fi fayyadamummaan dargaggoota naannoo keenyaa dabalaa akka dhufee mikaneessuu dhaaf bakkee dargaggoonni qabataman jijjirama amalaa gamaa aadaa hojii uummachuu fi hojii kalaqaa (Uummaa Addaa addaa) keessatti wantooni gaggaarii muuxxannoo Dargaggoota biroofi ta’uu danda’an hedduutu jiru.

Haalumma kanan gara fuula durattis, sosochii dargaggootaa naannoo keenya finiinsuudha, jijjiirama amaalaa dhufee fi muxannoo hojii uumuuchuun bu’a dargaggoon  argatan cimisinnee  itti fufusiisuudhaan  carraa hojii biyya keessatti argaman irratti ......

Pages: 1  2  

 

Yaada Yaada
Websitii keenna akkamin laalatani?

% Votes
0% 0 a. Baayyee Gaarii
0% 0 b. Gaarii
0% 0 c. G.Galeessa

Total Votes: 0