Mudde 18/2010

Dubbisaa


Hordoftoota Fuula FB keenyaa Duraan Dursinee Ergaa fi Yaada nuuf Kennitaniif Galata argadhaa jechaa Tibba Kana Fiigicha Mata dure “Lammii Koof Nan Fiiga” jechuun Galii Lammiilee Keenya Qe’ee isaanirraa buqqa’an deebisanii dhaabuuf oolu sassaabuuf Koreen Atileetotaa fi Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Oromiyaarraa Dhaabbate Fiigicha Guddaa Mudde 22/2010 Magaalaa Finfinneettii Qopheessaa jiraachuunsa ni beekama.
Kanuma Sababeeffachuudhaan Wixata Darbe Guyyaan Fiigichicha Finfinneetti Gaggeeffamuu qoftii achi dheerachuu isaa fi sagantaawwan Godinaa fi Magaalota Oromiyaatti gaggeeffaman garuu Guyyaadhuma Karoorfaman Amajjii 06/05/2010 Sa’atii Wal-fakkaataatti kan gaggeeffaman ta’uu Koreen Saganticha qindeessu Ibsa Miidiyaaf kenneen Addeesseera.
Dheerachuu Guyyaa fiigichaa ilaalchisee Biiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Naannoo Oromiyaa toora FB isaatiin barreeffamanni barreesse ifa miti waan ta’eef ibsa dabalataa osoo itti nuuf kennitanii jechuun heeruu nuuf kennitanirra hundaa’uun Sababoota Guyyaan Fiigicha Guddaa Lammii Koof nan Fiigaa Mudde 22/2010’n Finfinneetti gaggeeffamuuf Karoorfamee ture yeroo hin murtoofneef akka dheeratu ta’ee
f

Pages: 1  2  3  

Yaada Yaada
Websitii keenna akkamin laalatani?

% Votes
0% 0 a. Baayyee Gaarii
0% 0 b. Gaarii
0% 0 c. G.Galeessa

Total Votes: 0

Ergaa Kabajamoo Obbo Motummaa Tamesgen Hogganaa BDhDIO

 

Biyyi keenya biyoota saffisaan guddataa jiran keessaa ishee tokko dha. Akkuma biyoota guddataa jiranii kamiyuu baayyinni ummata ishee keessaa baayyeen YKN dhibbeentaa 30 oli dargaggootaa dha. Baayyina dargaggootaa kana akka rakkootti ilaaluu dhiisuun akka carra guddaatti fudhachuun imaammata dargaggootaa, Paakeejii Guddina dargaggootaa fi sagantaawwan adda addaa boocuun hojii qabatamaa keessa galtee jirti.

Pages: 1  2  3  4  5