1. Sababni 1ffaan;- Koreen “Fiigicha Guddichaa Lammii Koof nan fiigaa…” Mudde 22/2010 Magaalaa Finfinnee irratti Hirmaattota Kuma 50 hirmaachisuuf kan karoorfatee hojjechaa ture yoo ta’u, T-Shertii kuma 50 hirmaattotaaf kan qopheesse ta’us Fedhii fi Hawwii Lammiileen Keenya Finfinnee fi Magaalota Naannawaashee jiranii “ Fiigicha kana irratti hirmaachuun Lammii isaanii gargaaruuf qabanii Karoora koreen qophii karorfateen ol Dachaa waan ta’eef, Koreen akka koreetti Fedhii hirmaattota kanaa guutuu fi tokkummaa Ummata keenyaa daran cimsuuf fedhii dhufaa jiru daangessuurra keessummeessuun irra caala bu’a qabeessa ta’uusaa waan itti amanee fi T-shertii Dabalataa dhimma kanaaf olu maxxansuuf yeroo waan fudhatuuf guyyoota hin murtoofne muraasaaf sagantichi achi dheerachuu ibsan.

2. Sababni 2ffaan:- Sagantaa Tola Ooltummaa Lammiif Jiraachuu agarsiisu kana Abbootiin Qabeenyaa,Dhaabbileen Mootummaa fi Dhuunfaa Ispoonsera akka ta’aniif Koreen of Danda’e Koloner Atileet Daraartuu Tulluu fi Atileet Silashii Sihiiniin durfamu dhaabbachuun sochii olaanaa taasisaa jiru. Haa ta’uuti akka Koreen kun jedhetti Fedhii Ispoonseroonni Lammii isaanii karaa guutuu ta’een deggeruuf agarsiisaan humnaa ol waan ta’eef irra caala keessummeessuun akka danda’amuuf guyyaan fiigicha Finfinnee irratti taasifamuu dheerachuu isaa ibsameera.
Akka walii galaatti Koreen Dhimma Kanaaf Dhaabbate halkanii fi guyyaa dhimmicha milkeessuuf hojjechaa kan jiru waan ta’eef Ummanni Keenya Finfinneetti Fiigicha kana irratti hirmaachuuf qophiirra jiru Obsaan akka nu eeggachuu qabu Koreen qophii sagantichaa ibseera.
Ummanni keenya Magaalotaa fi Godinaalee oromiyaa irratti Amajjii 06/05/2010 Fiigicha kana irratti hirmaachuuf qophiirra jirtan immoo :- T-Shertiin jalajalaan bahe Godinaaleefi Magaalotaaf Jimaata Darberraa kaasee Raabsamuu Jalqabeera waan ta’eef :-Iddoowwan gurgurtaa armaan gaditti caqafamerraa bitachuu dandeessu.

Iddoowwan Gurgurtaa
1. Waajjiraalee Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Godinaalee fi Magaalotaa
2. Magaalaa Finfinnee fi Magaalota GAONF tti Keessatti Baankiwwan Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankiwwan Awaashiifi ,
Baankiwwan Internaashinaalii Oromiyaa hunda keessatti ni gurgurama waan ta’eef achii bitachuun Fiigicha seena qabeessa kana irratti hirmaachuu ni dandeessu jedhaniiru.
Ideeffannoowwan addaa yoo jiraatan Miidiyaa keenya OBN fi toora FB- oromia Youth AndSport Bureau jedhuun isiniif ibsaa deemna waan ta’eef nu hordofaa.
Pages: 1  2  3  

Yaada Yaada
Websitii keenna akkamin laalatani?

% Votes
0% 0 a. Baayyee Gaarii
0% 0 b. Gaarii
0% 0 c. G.Galeessa

Total Votes: 0

Ergaa Kabajamoo Obbo Motummaa Tamesgen Hogganaa BDhDIO

 

Biyyi keenya biyoota saffisaan guddataa jiran keessaa ishee tokko dha. Akkuma biyoota guddataa jiranii kamiyuu baayyinni ummata ishee keessaa baayyeen YKN dhibbeentaa 30 oli dargaggootaa dha. Baayyina dargaggootaa kana akka rakkootti ilaaluu dhiisuun akka carra guddaatti fudhachuun imaammata dargaggootaa, Paakeejii Guddina dargaggootaa fi sagantaawwan adda addaa boocuun hojii qabatamaa keessa galtee jirti.

Pages: 1  2  3  4  5