Baga Nagaan Dhuftan Gara Portalii Mannen Murtii Oromiyaa

Comments comments
Yaada

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Manneen Murtii Naannoo keenyaa imala waggaa 22 keessatti hojiiwwan kaayyoo hundeeffama isaaniin walqabatu kan raawwatan tauu ragaaleen kanaan olitti ibsaman akka agarsiiftuuwwan kaumsaatti fudhatamuu dandau. Akkuma buaaleen gaggaarii galmaa’an hanqinaaleen hedduun mulataniiru. Akka manneen murtii naannoo keenyattis: kenniinsa Tajaajila Abbaa Seerummaa dhaqqabamaa, qulqulluu,

amanamaa fi tilmaamamaa taasisuun dhimma xiyyeeffannoo keenyaa fuula duraati.Hawaasa manneen murtii hunda naamusa’aa taasisuun amalaa fi gocha dhamaatii fi baasii seeraan alaa abbaa dhimmaa keenyaratti hordofsiisan quucareessuun dirqama lammummaa nurra eegamu taee hubatama. Hubchuu qofa utuu hin taane hubachiisuunis nurra eegama.

Pages: 1  2  3  4  

Tajaajjila keenninsa abbaa seerummaa argatan jirtan maal fakkaata?

a. Baay`ee gaarii dha
b. Gaarii dha
c. Gahaa dha
d. Gahaa miti