Baga Nagaan Dhuftan Gara Portalii Mannen Murtii Oromiyaa

Comments comments
Yaada

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

                                                                                                         Guyyaa: 30/02/2010

                                     Beeksisa 1ffaa

Manni Murtii Waliigala Oromiyaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa gochuuf tajaajila dhaamsa gaabaaba (Short Message Service) jalqabeera.

Kunis seenaa Manneen Murtii biyyaa keenya keessatti isa jalqaba yoo ta’u, abbootiin dhimmaa keenya beellama fi sadarkaa dhimmii isaani irra jiru beekuuf moobayilii isaanitti faayyadamuun dhimmaa isaani hordoofachuu kan dandeessisuu yoo ta’u,

haalli  fayyadamaa isaas qubee A erga barreessanii booda bakka duwwaa tokko (single space)  gochuun lakkoofsa galmee barreessuun 8636 irratti erguun dhimmaa ofii hordoofachuuf kan dandeesiisudha. 


                                                                                                              Guyyaa: 30/02/2010

                                       Beeksisa 2ffaa 


Manni Murtii Waliigala Oromiyaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa gochuuf Sirna Faayila Elektroonikii(eFilling System) jalqabeera.

Kunis seenaa Manneen Murtii biyyaa keenya keessatti isa jalqaba yoo ta’u, Abbaan dhimmaa keenya galmee iyyaannoo dogoggora bu’uura seeraa qaban sadarkaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa fi Dhaddachalee dhaabbii irratti Godina irraa  yoo banaachuu barbaadee osso baasii fi deddebii adda addaaf  hin saaxilamne ragaalee himna isaa erguu kan dandeessisuu dha.

haalli  itti fayyadamaa isa: 

1. Komiin dhiyaatu kompiitaraan barreeffamuu qaba.

2. Barreeffamni dhiyaatu ifatti kan dubbifamu ta’uu qaba. 

3. Garagalchi ol-iyyannoo ‘efilling’ dhaan ergamu kooppiin isaa ifatti kan dubbifamuu fi qulqullina kan qabu ta’uu qaba.

4. Iyyattoota adda addaa dhiyaatan irratti teembirri maxanfamee ofiisara seeraa birattis kakuu raawatamuu qaba.

5. Dhorka barbaadu yoo ta’ee kan itti raawwiif dirqaman iyyannaa waliin dhiyeessuu qabu

6. Komiin dhiyaatu kooppii gahaadhaan dhiyaachuu qaba.

7. Abbaan dhimmaa ol-iyyannoo isaa ‘e filling’ dhaan ergatu hanga lakkofsa. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii  irraa ergate turuu qaba.

8. Dhumma irratti lakkoofsa gabaaba MMWO (8636) irratti A eddo duwwa tokko gochuun lakkoofsa galmee keessan yoo ergatan   haala galmee keessan baruu ni danda’ama

                                                                   Mana Murtii  Waliigala Oromiyaa!!!

 
Tajaajjila keenninsa abbaa seerummaa argatan jirtan maal fakkaata?

a. Baay`ee gaarii dha
b. Gaarii dha
c. Gahaa dha
d. Gahaa miti