Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display

                       Ergama (Mission)

Fedhii gabaa hojii irratti hundaa’uun barnootaa fi leenjii teeknikaa fi ogummaa qulqullinaa fi gahumsa qabu kennuun IMX bu’uura industirii tasiisuu fi teeknoloojii bu’aa qabeessa ta’e ceesisuun uummataa naannichaa fayyadamaa gochuudha.

                      Mul’ata (Vision)

Bara 2012tti ogeeyyii gabaan hojii barbaadu baayyinaa fi qulqullinaan horachuudhaan hundinuu hojitti galanii misooma industirii naannichaa keessatti gaggeeffamuuf bu’uura akka ta’an gochuudha.


         Duudhaalee

1. Itti gaafatamummaa
2. Iftoomina
3. Hirmaachisummaa
4. Jijjiramaaf hojjechuu
5. Fedhii gabaatiin durfamuu
6. Qulqullinaa fi gahumsa

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8