Bishaan Lubbuu dha; Albudaa fi Inarjiin immoo Motora misoomaati.

 

Ergaa Hoggannaa Biiroo Bishaan, Albudaa fi Inarjii Oromiyaa

Injiinaar Asaffaa Kumsaa

Akkuma beekamu Biiroon Bishaan, Albuudaafi Inarjii Oromiyaa tarsiimoofi imaammata mootummaa misoomawaa raawwachiisuuf Biiroolee hunda’an keessaa isa tokkodha. Haaluma kanaan Biiroon kun gama bishaan dhugaatii qulqulluu ta’e hawaasa naannoo keenyaa waliin gahuun homishaafi homishitummaa isaa guddisuu, akkasumas qabeenya albuuda naannichaa qoratame karaa seera qabeessa ta’een misoomee guddina naannoofi biyyaa keessatti gahee akka gumaachu taasisuu, fi madda inarjii haaromfamaa babaldhisuun manca’inni qabeenya uumamaa xiqqaatee umanni jireenya foyya’aa  akka jiraatu gochuu irratti xiyyeeffannoo ol’aanaan ni hojjeta.

Biiroon kunis hundeeffama isaa irraa eegalee fayyadamummaa uumataa mirkaneessuun ergama isaaf kenname galmaan gahuuf  baajeta mootummaan ramadu, deeggarsa dhaabbilee mit-mootummaafi hirmaannaa hawaasaatiin sochii hanga ammaatti taasiseen bu’aan galma’e salphaa miti.

Bu’aawwan galma’an kana keessattis raawwiin karoora guddinaafi tiraansifoormeeshinii marsaa 1ffaa akkuma jirutti ta’ee, fedhiifi gaaffii uumataa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeen haaromsa gadi fagoo taasifameen KGT 2ffaa keessatti rakkoolee bulchiinsa gaarii  furuuf tattaaffii taasifameen, gaaffiiwwan gurguddoo gama bishaan dhugaatii qulqulluu ta’e argachuu, qabeenya albuudaa irraa fayyadamaa ta’uufi humna ibsaa gahaa ta’e argachuuf  ka’an  ilaalchisee akka mootummaatti xiyyeeffannoo itti kennuun sadarkaa sadarkaadhaan akka deebii argatan taasifamee jira. Kana irraas uumanni keenya qabatamaan fayyadamaa ta’aa jira.

Akka waliigalaatti bu’aawwan hanga ammaatti galma’aa jiran kana  itti fufsiisuun fedhii ummanni keenya qabu galmaan gahuuf qindoominni qaamoolee addaa addaa jiraachuun isaa dirqama waan ta’eef, qaamni dhimmi ilaallatu hundi tumsa irraa eegamu akka gumaachu maqaa kootiifi maqaa Biiroo Bishaan albuudaafi Inarjii Oromiyaatiin dhaamsakoon dabarsa.

 

                                                                                                        Horaa bulaa!