Comment

                    Mul’ata Biirichaa

Bara 2012tti Oromiyaa walqixxummaan Koorniyaa, Gahoominni Dubartootaa fi Mirgii fi Nageenyi Daa’immanii keessatti mirkanaa’e uumuu.

Ergama 

Naannoo Oromiyaa keessatti dubartootni sochii siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa taasifamu keessatti  bal’inaan hirmaattotaa fi fayyadamtoota akka ta’an; seektaroota mootummaa keessatti koorniyaan akka idlaa’u haala mijeessuu; dhaabbilee mootummaa fi mit-mootummaa qindeessuun dhiibbaan dubartoota fi daa’imman irra ga’u akka maqfamu taasisuu; akkasumas daa’imman mirgii fi nageenyi isaanii kabajamee; lammii gaarii ta’anii akka guddatan rakkoo hawaas-dinagdee isaanii furuuf hawaasa barsiisuu, deeggarsa kennuu fi dhimmamtoota waliin hojjechuu.

Duudhaa Mana Hojichaa

              Biirichi Duudhaalee armaan gadii qaba

1.     Ittigaafatamummaa fudhachuu.

2.     Iftoomina

3.     Tajaajila gahumsa qabu kennuu

4.     Qophaa’inna jijjiirramaa

5.     Beekumsaa fi amantaan hogganuu

6.     Hirmaachisummaa

7.     Aadaa qusannoo fi bu’aaqabeessummaa

                           8.     Daa’immaniif  aantummaa

Tajaajjila Keenninsa BDDDO Argataa Jirtan Maal Fakkaata?

% Votes
100% 1
a. baay'ee gaarii dha
0% 0 b. gaarii dha
0% 0 c. gahaa dha
0% 0 d. gahaa miti

Total Votes: 1