Gammaggamaa Seektaroota

BIiroon Dhimma Dubartootaa fi Daa'imman Oromiyaa Humna raawwachiisummaa Caasaa sadarkaa godinaa fi magaalotaa cimsuuf Eejensii Teeknoolojii Quunnamtii Qromiyaa waliin ta'uun mata duree Leenjii bu'uura kompuutera irratti magaalaa Bishooftuutti Kennamaa jira.

Gamaaggamni Hojii ji’a sagalii Godinaalee fi Bul.Magaalotaa Oromiyaa waliin Biiroon Dhimma  Dubartootaa fi Daa’imman Oromiyaa  gaggeessaa ture xumurame jira.

Gamaaggamni Hojii kun Godinaalee 20 fi Bul.magaalotaa 19 gidduutti kan gaggeeffame yoo ta’u ;  martinuu gabaasa isaanii  kan dhiheessan yoo ta’u   ; akkasumas  ciminaa fi hanqina mul’atan irratti  gaaffii fi yaanni jajjabeessaa ta’ee  kan itti kenname ta’ee  ; ciminoota jiran cimsuun  hanqinoonni jiran ammoo akka foyya’anii fi irratti   kan hojjetamu ta’ee jira..

v   Godinoonnii fi Bul. Magaalotaa  bifa tokkoon hojii keessa galuu dhabuun ; bakka tokko tokkootti gender oditiin taasifamuu dhabuun akka hanqinaatti ka’ee jira.

v BMG(Barmatilee Miidha Gessisan) xiqqeessuun walqabatee amma illee iddoo tokko tokkootti gocha sukkanneessaan kan mul’atu ta’uun isaa hanqina ta’ee jira .

v Hojiin Biiroo keenyaa  irra caalaan hojii sekteraalee waliin qindoominaan kan hojjetamudha;  haata’u malee hunda isaa duguganii hojjechuu irratti hanqinoonni kan mul’atanidha.

v Aantummaa dubartootaaf qabnu guddisuun; hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa  gama hundaan mirkaneessuu keessatti kan duraan hojjechaa turre caala yeroo ammaa  kana  hojjechuu akka qabnu I/A/Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Oromiyaa Aadde Yewaalaashet Gabayyoo  dubbachuun gamaaggamicha xumuranii jiru.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Gammaggama Seektaroota