Gammaggama Seektaroota

Leenjiin Mata duree" Case management processs" irratti leenjitootaf guyyaa lamafaaf

 

har'as itti fufe kennam jira


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'imman Oromiyaa Leenjii Leenjistootaa eegumsa naganyummaa daa'iimman balaa tasaaf saaxilaman guyyaa 21/05/2010 hang 24/05/2010 magaala Adaamatti gaggeffamaa jira dhaabbata UNICEF waliin ta'uun Godinalee 5 fi Aanaalee 12 irraa Hoggantoota dhimma dubartootaa fi daa'iimmanii fi abbootii adeemsa daa'immani aanaa,Wajjira barnootaa fi Hawwasummaa anaa irraa lammiilee nannoo sumaaleerra buqqa'anii buufata baqattootaa keessa jiranii waliin hojechaa jiranii waliin kan hojjetaniif leenjiin kennamaa jira .mata dureen lenjichi guyyaa har'aa 21/05/2010 irratti kennama jiru ..
1.child protection rapid assessment finding
2.child protection minimum standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhimmoota karoora March 8, fi Maanuwaalii sosochii akkasumas qajeelfamonni qallaba daa'immani fi ulaagaaleen BMG irraa ittin bilisa ta'anif Qajeelfama RMDD irrattii mariin

 

gaggeeffama jira..


Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'imman Oromiyaa Sagantaa gamaaggama Hojii ji'a jahaa Magaalaa Adaamaatti galma abbaa Gadaattii gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan Guyyaa har'aa 21/05/2010 Godinaalee 21 fi Bulchiinsa Magaalota 19 Gabaasa dhiyeessuun Gamaaggamni kan gaggeeffamaa jiru fi Bu'aaleen Supparvizninnii marsaa tokkofaa bobba'amas dhiyaatee ciminaalee fi hanqinaalee hojii keessatti mullatan hubachuun kallattii fuulduraa taa'ee jira.mariin itti fufee jira....

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Gammaggamaa Seektaroota